Publicerad 9 december 2022

Metodstöd för användarcentrerad skolutveckling

Inom ramarna för satsningen Skoldigistöd har SKR tillsammans med skolhuvudmän tagit fram ett metodstöd för användarcentrerad utveckling i skolans värld.

Användarcentrering handlar om att inkludera användarna när produkter och processer tas fram i skolan, så att användarnas verkliga behov får styra och så att onödiga och kostsamma misstag kan undvikas. När elever, vårdnadshavare och medarbetare involveras för att ta fram tjänster och produkter, blir slutprodukten anpassad efter användarnas behov och förutsättningar. Resultatet är att huvudmän lyckas bättre i sina utvecklingsprojekt med att ta fram tjänster och produkter. Det kan ta lite längre tid men blir både bättre och mer kostnadseffektivt på lång sikt.

Metodstödet bygger på Innovationsguiden, som i sex steg lägger upp en process som utgår från användarnas behov. Metodstödet har sedan anpassats för förändringsprocesser i skolans värld. Utgångspunkten i stödet är processer för digital utveckling, men det kan även användas för andra förändringsprocesser.

Digitalt metodstöd för användarcentrerad skolutveckling

I filmen presenteras kortfattat de sex stegen i användarcentrerad skolutveckling. Filmen är cirka två minuter lång.

Del av Skoldigistöd

Metodstödet för användarcentrerad skolutveckling har tagits fram av SKR som en del i Skoldigistöd, ett arbete med utgångspunkt i en överenskommelse mellan SKR och staten för åren 2021-2022. Överenskommelsen är i sin tur en följd av #skolDigiplan, en nationell handlingsplan för skolans digitalisering som SKR ansvarade för att ta fram utifrån den nationella strategin för skolans digitalisering, beslutad av regeringen 2017. Detta delprojekt omfattas av initiativ 12 i #skolDigiplan.

Delprojektet har samverkat med bland andra Skolverket och Swedish Edtest, med syftet att skolhuvudmännen ska bli bättre på att utgå från användarnas behov genom att tidigt involvera målgruppen och gemensamt identifiera behov, problem och lösningar för att till exempel ta fram en tjänst eller en produkt.

I arbetet har bland annat de sju medverkande skolhuvudmännen genomfört en utbildning i användarcentrerad utveckling, tillsammans med Innovationsguiden. Nätverk, webbseminarier och fortlöpande information har präglat arbetet.

Digitalt seminarium om arbetet och metodstödet

Ett digitalt seminarium genomfördes 23 november 2022, där det nya metodstödet presenterades och ett par av de skolhuvudmän som varit med och tagit fram stödet beskrev hur de jobbat med metoden. Dessutom medverkade en forskare och den ansvarige för Innovationsguiden.

Filmen är ungefär en timme lång och textad. Den inleds med att processledaren Annika Agélii Genlott ger en bakgrund till SKR:s utveckling av metodstödet.

Ungefär 3.30 in i sändningen beskriver Anders Wikström, lektor i Innovationsledning vid Mälardalens Universitet sammanhanget kring innovation, design thinking, tjänstedesign och användarcentrering, och hur detta kan användas i utvecklingsprocesser.

Vid cirka 18 minuter berättar Jonatan Alamo Block, sektionschef vid SKR, om Innovationsguiden och dess uppbyggnad och innehåll. Jonatan har även en bakgrund som chef i en utbildningsförvaltning och ser hur utveckling som bygger på användarcentrering och tjänstedesign kan kopplas till ledning och styrning av en verksamhet.

Två av de skolhuvudmän som medverkat vid framtagandet av det nya metodstödet beskriver hur de jobbat och jobbar vidare; först Maria Jonsson, digitaliseringschef vid Specialpedagogiska myndigheten (cirka 26 minuter in i sändningen), därefter Johanna Andersson, utvecklingschef vid Barn- och utbildningsförvaltningen Västerås stad (cirka 33 minuter in i sändningen).

Vid cirka 29 minuter presenteras metodstödet och hur det är upplagt, av Annika Agélii Genlott.

Sändningen avslutas (med början ungefär 39 minuter in) med en gemensam diskussion där samtliga gäster medverkar och där även frågor från dem som följde direktsändningen besvaras.

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR