Publicerad 26 april 2021

Att leda användarcentrerad utveckling i skolan – för processledare

SKR:s utbildning i tjänstedesign handlar om att leda användarcentrerad utveckling i skolan och vänder sig till processledare.

Hur kan ni ge barn och elever bästa förutsättningar att utveckla digital kompetens? Hur kan verksamheten möta lärares och medarbetares behov i digitala frågor? Lär er utforma effektiva tjänster och processer utifrån användarnas behov!

SKR:s utbildning i tjänstedesign, "Att leda användarcentrerad utveckling i skolan – för processledare", stärker medarbetarnas och därmed huvudmannens färdigheter att utforma effektiva tjänster, produkter och processer tillsammans med användarna. Med metoden användarcentrerad utveckling undviker ni vanliga och dyra misstag och får i stället lösningar till större nytta för slutanvändarna; medarbetare, barn, elever och vårdnadshavare.

Ansökan till utbildningen i tjänstedesign

Utbildningen i korthet

  • Start 8–9 september 2021. Avslutning i mars 2022.
  • Sista dag för ansökan är den 10 maj 2021.
  • Utvalda huvudmän presenteras i slutet av maj 2021.
  • Utbildningen omfattar några timmars självstudier, två digitala kursdagar + digital coachning av teamens arbete på hemmaplan + slutkonferens. Ambitionen är att genomföra slutkonferensen i Stockholm, men den kan komma att ske digitalt.
  • Priset är kraftigt subventionerat till 25 000 kronor exklusive moms per team. Skolhuvudmannen står själv för eventuella resor och boende.
  • Samtliga deltagare erhåller ett kursbevis efter genomförd utbildning.
  • Tid för teamet att utföra intervjuer, observationer, analys, ta fram prototyper och testa lösningar landar på ungefär 200–250 timmar under cirka 6 månader.

Erbjudande och urval

Nu erbjuder vi huvudmän, såväl kommunala som fristående, att ansöka om att delta i utbildningen Att leda användarcentrerad utveckling i skolan – för processledare. Ni ansöker genom att ange en verklig utmaning eller ett utvecklingsområden som ni står inför. Utifrån er beskrivning kommer ett urval av cirka sex huvudmän att göras, varav minst en är en fristående huvudman. I ansökan ska huvudmannen kortfattat beskriva sin utmaning.

Tema

Temat för utbildningen är skolans utveckling med digitalisering som möjliggörare, med utgångspunkt i regeringens nationella digitaliseringsstrategi och #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet.

Mer om strategins fokusområden och mål

Mål

Målet med utbildningen är dels att skapa en lösning på en verklig utmaning som utgår från användarnas behov i den egna verksamheten, och som kan kopplas till regeringens nationella digitaliseringsstrategi. Dels att respektive huvudman, med hjälp av sina teamdeltagare, ökar sin kapacitet att driva nya utvecklingsarbeten i den egna organisationen utifrån användarcentrerad utveckling. Ni lär er konkreta metoder för att involvera medarbetare såsom skolledare och lärare samt elever.

Deltagarnas profil

Huvudmannen ansöker om att delta med ett team som kan bestå av 2-4 personer. Deltagarna ska ha vana av eller intresse för att driva processer eller projekt. De behöver ha avsatt tid för inledande självstudier om cirka sex timmar, en tvådagars grundkurs samt träffar och utvecklingstid med sitt team under den efterföljande utvecklingsprocessen på hemmaplan (ca 200-250 timmar) samt en avslutande endagskonferens. Deltagarna behöver ha ett tydligt mandat att driva och arbeta med den utmaning som huvudmannen ansökt med. De representerar personligen sin roll och kan inte delegera sin uppgift eller kursdeltagande till någon annan.

Metod

Utbildningen är i två moment, varav det första är en grundkurs i tjänstedesign. Här går deltagarna under två intensiva dagar praktiskt igenom en utvecklingsprocess och testar olika metoder och tillvägagångssätt. Kursledarna håller kursen via länk.

I det andra momentet arbetar respektive team under cirka sex månader (februari-mars) med en utmaning eller ett utvecklingsområde i sin verksamhet, med hjälp av användarcentrerad utveckling. En av hörnstenarna i processen är att teamet testar och skapar lösningar tillsammans med användare och de som ska utföra tjänsterna eller processerna. Under utbildningen har teamet tillgång till coachning från erfarna handledare. Det är viktigt att huvudmannen har en ledningsfunktion som stödjer teamet, deltar på vissa möten och kan fatta nödvändiga beslut för den utmaning som teamen arbetar med.

Utmaning att lösa

I sin ansökan beskriver huvudmannen en specifik utmaning eller ett utvecklingsområde ni identifierat och som ni skulle behöva finna en lösning på.

Det ska finnas en koppling till den nationella digitaliseringsstrategin, även om den inte behöver mynna ut i en digital tjänst eller lösning. Utmaningen ska kunna vara intressant även för andra huvudmän. Den kan ha fokus på organisation, administration eller kommunikation eller vara undervisningsnära. Det väsentliga är att ni inte har en färdig lösning när ni börjar utbildningen och att utvecklingsområdet syftar till ett ökat värde för både slutanvändare och utförare.

Inspirations- och stödmaterial

Under utbildningens gång kommer deltagarna att bli filmade och intervjuade som underlag till ett digitalt stödmaterial om användarcentrerad utveckling för alla skolhuvudmän, som SKR tar fram. Samtliga deltagare behöver vara positivt inställda till att ibland delta i den processen, att själva dokumentera olika moment samt att dela med sig av sina erfarenheter både till den egna huvudmannen och andra.

Användarcentrerad utveckling

Innovationsguiden inom SKR stödjer kommuner och regioner att i sex steg ta sig igenom en utvecklingsprocess kallad användardriven innovation eller tjänstedesign. Ett viktigt element är att inte ha en färdig lösning med sig in i utvecklingsarbetet utan vara öppen för olika perspektiv och olika typer av lösningar. Fokus är att utgå ifrån insikter från användarresearch för att kunna identifiera “rätt’’ problem – och utveckla en lösning som skapar verkligt värde för sina användare.

En del av överenskommelsen ”Skoldigiplan initiativ 11–13”

Utbildningen i användarcentrering sker inom en överenskommelse mellan regeringen och SKR om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. Arbetet omfattar initiativ 11-13 i handlingsplanen för digitaliseringen i skolan, och riktar sig till samtliga huvudmän, skolor och andra utbildningsanordnare inom skolväsendet.

Informationsansvarig

  • Annika Agélii Genlott
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset