Publicerad 30 mars 2021

Skoldigiplan initiativ 11–13

SKR har tecknat en överenskommelse med staten gällande digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

I en överenskommelse med staten arbetar SKR med initiativ 11, 12 och 13 i handlingsplanen för digitalisering i Skolväsendet, #skolDigiplan. Det övergripande temat är digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. Arbetet riktar sig till samtliga huvudmän, skolor och andra utbildningsanordnare inom skolväsendet.

Det slutliga resultatet av SKR:s arbete påverkas av vissa andra initiativ i handlingsplanen, vilka är kopplade till andra aktörers arbete och beslut. Framgång i arbetet bygger därför på en nära samverkan med berörda myndigheter och andra relevanta aktörer.

Detta omfattas av överenskommelsen

Överenskommelsen, som sträcker sig till slutet av 2022, omfattar bland annat följande.

Initiativ 11 – säker och effektiv åtkomst till digitala resurser

SKR ska arbeta för att stödja anskaffning av e-legitimationer och andra inloggningsmetoder.

Initiativ 12 – stärkt kompetens i användarcentrering hos huvudmännen

SKR ska bistå i att stärka huvudmännens kompetens i användarcentrerad utveckling, det vill säga utforma tjänster för att möta användarnas behov. Dels görs en utbildning för sex huvudmän, kommunala och fristående, dels produceras ett digitalt stödmaterial för att inspirera och stödja huvudmän att ta fram tjänster och produkter som möter användarnas behov. Sista datum för ansökan är 30 april.

Utbildningen Att leda användarcentrerad utveckling i skolan – för processledare

Initiativ 13 – stöd tas fram för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support

SKR ska utveckla stöd till huvudmän bland annat för upphandling av skoladministrativa it-tjänster i syfte att säkerställa kvalitet, informationssäkerhet och motverka tekniska inlåsningssituationer, samt andra behov utifrån digitala ekosystem. SKR ska dessutom arbeta för att huvudmän ges stöd och vägledning för att organisera pedagogisk och teknisk support.

Identifiera ytterligare behov och förutsättningar

Inom ramen för överenskommelsen ska SKR även identifiera eventuella ytterligare behov och förutsättningar för att digitalisering ska kunna främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet, utöver de som redan redovisats i #skolDigiplan.

Utbildningen Att leda användarcentrerad utveckling i skolan – för processledare

Utbildningen pågår från september 2021 till mars 2022. Syftet är att stärka huvudmäns färdigheter att utforma effektiva tjänster och processer tillsammans med användarna.

Mer information och anmälan till utbildningen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset