Publicerad 21 september 2021

#skolDigiplan – stöd för kunskapsutveckling och likvärdighet

Utifrån en överenskommelse med staten driver SKR en satsning om digitaliseringens möjligheter för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet. Arbetet sker i samarbete med Adda och Inera samt i samverkan med Skolverket.

Satsningen sträcker sig till slutet av 2022 med målet att ta fram olika typer av stöd inom initiativ 11, 12 och 13 i handlingsplanen för digitalisering i Skolväsendet, #skolDigiplan. Målgruppen är samtliga huvudmän, skolor och andra utbildningsanordnare inom skolväsendet.

Information om satsningen

Du kan följa arbetet i satsningen genom att prenumerera på den här sidan som vi uppdaterar regelbundet. Varje delprojekt har dessutom nätverk och/eller fokusgrupper där arbetet diskuteras. Dessutom samlar SKR representanter för hela skolväsendet till rundabordssamtal två till tre gånger per år för att diskutera den nationella strategin och #skolDigiplans samtliga initiativ.

Under hösten 2021 inleder SKR en seminarieserie som tar upp arbetet och aktuella frågor kring initiativ 11-13 samt huvudmännens framtida behov och förutsättningar. En central fråga är att diskutera innehållet i en ny nationell strategi för digitalisering i skolväsendet. Stöd, vägledningar med mera i anslutning till satsningen lanseras under hösten 2022.

Överenskommelsen omfattar fyra områden

Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser

Stödja anskaffning av e-legitimation för elever och tjänstemän inom skolväsendet, bland annat för inloggning till digitala nationella prov. Stödja utveckling av och anslutning till federeringslösningar.

Stärkt kompetens i användarcentrering hos huvudmännen

Stärka huvudmännens kompetens i användarcentrerad utveckling med koppling till digitalisering, det vill säga utforma tjänster för att möta användarnas behov. Dels genomförs en utbildning för sju huvudmän, dels produceras ett digitalt stödmaterial för alla huvudmän.

Stöd för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support

Stöd till huvudmän för upphandling av skoladministrativa it-tjänster samt andra behov utifrån digitala ekosystem. Stöd till huvudmän att organisera pedagogisk och teknisk support.

Identifiera ytterligare behov och förutsättningar

Identifiera eventuella ytterligare behov och förutsättningar för att digitalisering ska kunna främja kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet, utöver de som redan redovisats i #skolDigiplan.

Informationsansvarig

  • Tilsith Lacouture
    Projektledare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset