Publicerad 22 april 2021

Nationell handlingsplan för skolans digitalisering

För att realisera den nationella handlingsplanen har SKR, i nära samverkan med Skolverket och övriga Skolväsendet, tagit fram #skolDigiplan, en handlingsplan med 18 initiativ och aktiviteter. Dessa behöver tillgodoses genom nationell samordning och utveckling. Berörda aktörer måste ta ansvar, satsa resurser och aktivt verka för att initiativen ska förverkligas.

Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet,

Status på initiativ och aktiviteter i den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet

I maj 2020 gjordes en uppföljning av hur långt arbetet med initiativen kommit.

  • Två initiativ är beslutade
  • Två initiativ bereds inom Regeringskansliet, arbete pågår hos myndighet/ annan aktör eller annat tydligt besked
  • Två initiativ ingår i en utredning eller omfattas delvis av uppdrag till myndigheter
  • Tolv initiativ är ej påbörjade, inga besked.

Initiativ 1: Skolverket ges huvudansvar för att samordna statens arbete kring digitalisering i skolväsendet

Status

Beslutad

Syftet med initiativet är att genom statlig samordning och bredare samverkan främja att de samlade resurser som staten, huvudmännen och andra aktörer satsar inom området skapar mesta möjliga nytta. Utöver det syftar initiativet till att säkerställa att prioriteringar och beslut baseras på huvudmännens behov och utmaningar.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket och övriga relevanta myndigheter

Kommentar

I regeringens senaste ändring till instruktion till Skolverket (SFS 2019:1289) framgår att myndigheten får ett samlat ansvar (sektorsansvar) inom ramen för sitt verksamhetsområde när det gäller de statliga insatserna för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för ökad måluppfyllelse och likvärdighet. Detta innefattar att vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda myndigheter och andra relevanta parter.

Skolverket planerar bland annat att skapa eller vidareutveckla forum vars syfte är att berörda aktörer samverkar, dels vad gäller att ta fram den nationella digitala infrastruktur och standarder som krävs för en framgångsrik digitalisering, dels för att förbättra insamlandet och spridningen av forskning och beprövad erfarenhet kring hur digitala verktyg kan användas för att öka barns och elevers lärande.

SKR vill understryka vikten av att Skolverket i detta förstärkta uppdrag har sin utgångspunkt i huvudmännens behov och utmaningar. Detta innebär bland annat att staten tar ett samlat grepp för en nationell infrastruktur för informationsutbyte i skolan, samordnar så att forskning tillgängliggörs samt gör fortsatta och mer systematiska satsningar på kompetensutveckling.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen tydliggör att Skolverket, som är sektorsansvarig myndighet och har ett regeringsuppdrag kallat Främja digitalisering, har huvudansvaret för att på nationell nivå samordna de statliga aktörernas arbete kring digitalisering i skolväsendet.

I Skolverkets arbete bör ingå att samordna den verksamhet inom statliga myndigheter som på olika sätt rör skolväsendets digitalisering att genom huvudmännens delaktighet säkerställa att arbetet möter verksamheternas behov, samt borgar för synergi och kontinuitet.

Det är viktigt att arbetet sker i samklang med det sektorsövergripande digitaliseringsarbete som pågår i samhället i stort. Det bör också ingå att formellt etablera och utveckla ett samarbete mellan berörda myndigheter. Vidare bör arbetet handla om att bredda perspektivet och samarbeta med fler aktörer exempelvis inom näringslivet.

Initiativ 2: Regeringen och SKR tecknar en ny bred och långsiktig överenskommelse för att etablera grundläggande förutsättningar för skolväsendets digitalisering

Status

Inga besked

Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för kommuner och huvudmän att realisera strategin för digitalisering av skolväsendet, och att ge SKR förutsättningar att fortsätta arbetet med att bidra till förbättrad kvalitet, effektivitet och ökad likvärdighet i samtliga huvudmäns digitaliseringsarbete.

Beslut

Regeringen

Aktör

SKR och huvudmännen

Kommentar

Det finns ännu ingen ny överenskommelse mellan regeringen och SKR. Samtidigt ska den nationella strategin förverkligas och skolhuvudmännen införa digitala nationella prov år 2023. SKR driver därför att staten ska ta ett större ansvar för handlingsplanens och strategins förverkligande.

SKR, Adda (tidigare SKL Kommentus) och Inera fortsätter även att ge stöd till kommunerna med utgångspunkt i #skolDigiplan. SKR har tagit fram ett webbstöd i syftet att huvudmännen ska kunna organisera och prioritera skolans digitala utveckling utifrån målen i den nationella strategin.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen och SKR för dialog om en ny överenskommelse om fortsatt arbete för att säkerställa digitalisering av skolväsendet. Det handlar om att garantera att huvudmännen kan ges förutsättningar att leva upp till ambitionerna i strategin, och till införandet av digitala nationella prov. I synnerhet handlar detta om att möta huvudmännens behov ifråga om utbyggnad av en ändamålsenlig digital infrastruktur, samordning, gemensamma tjänster, stöd och kompetensutveckling. Ett viktigt underlag i en sådan dialog är den konsekvensanalys som nämnts ovan. Den nya överenskommelsen skulle kunna gälla under tidsperioden för strategins genomförande fram till 2022.

Den nya överenskommelsen skulle även innefatta framtagandet av en digital vägledning riktad till huvudmännen. Denna vägledning blir ett stöd för huvudmännen i att planera, prioritera och hitta resurser för den egna verksamhetsutvecklingen, med syftet att nå målen i strategin. Arbetet med vägledningen föreslås ske i dialog med Skolverket, företrädare för de enskilda huvudmännens intresseorganisationer, kommunala och enskilda huvudmän, lärosäten och andra inom skolväsendet berörda aktörer. Vägledningen bör vara digital, dynamisk, och successivt uppdateras i takt med den digitala utvecklingen i stort så att den kan fungera som stöd för huvudmän med olika förutsättningar och behov.

Initiativ 3: Breddat och förstärkt uppdrag till Skolverket gällande fortbildning och kompetensutvecklande insatser inom digitaliseringsområdet

Status

Arbete pågår hos Skolverket

Syftet med initiativet är att främja fortsatt framtagande och utvärdering av fortbildning och kompetensutvecklande insatser inom digitaliseringsområdet som bidrar till kunskapsutveckling och likvärdighet i skolväsendet.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket

Kommentar

Inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen och för att främja skolans digitalisering reviderar, utvecklar och publicerar Skolverket kompetensutvecklande insatser inom området digitalisering. Ett flertal moduler och webbkurser, för kollegialt lärande och stöd, på Skolverkets webbplats har publicerats och arbetet med att stödja skolväsendets digitalisering fortgår.

Flera av Skolverkets insatser syftar till att stödja målgrupperna i de styrdokumentsförändringar om digitalisering som genomförts men stöd finns och utvecklas för hela styrkedjan. Bland annat finns ett processtöd för digitalisering för rektorer och huvudmän i syfte att stödja det systematiska kvalitetsarbetet.

Myndigheten erbjuder även flera nya högskolekurser i grundläggande programmering runt om i landet. Det finns också fortsättningskurser och kurser med stöd i form av handledning att ta del av. Vidare utvecklar myndigheten även specifikt ämnesstöd, till exempel om digitala verktyg i idrott och hälsa.

Myndigheten publicerar inom kort ett webbstöd som syftar till att öka lärarnas kompetens att säkerställa att valda lärresurser i undervisningen bidrar till ett ökat lärande hos eleverna. Även Swedish Edtech har tagit fram ett stöd inför valet och värdering av lärresurser.

Genom riktade insatser för skolans digitalisering arbetar Skolverket med att stödja ett urval av skolor och huvudmän inom de skolformer som berörs av nationella prov och som har stora utvecklingsbehov inom digitalisering.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen ytterligare främjar Skolverkets uppdrag att utveckla fortbildningsmaterial och kompetensutvecklande insatser riktade till rektorer och personal som arbetar med barn och elever, där fokus ligger på att använda digitaliseringens möjligheter i syfte att öka måluppfyllelsen.

Skolverket kommer inom ramen för sitt befintliga uppdrag Främja digitalisering, som löper fram till 2022, att komplettera och ta fram nya kompetensutvecklande insatser. Dessa insatser kommer att finnas inom ramen för Nationellt skolutvecklingsprogram Digitalisering, och i riktade insatser inom ramen för uppdraget Samverkan för bästa skola. Det är angeläget att myndigheten har tillgång till de resurser som krävs för att säkerställa tillgången till kompetensutveckling som motsvarar huvudmännens behov. SKR vill betona vikten av att garantera Skolverkets förutsättningar att kontinuerligt och systematiskt följa upp och utvärdera användningen samt resultatet av befintliga och kommande kompetensutvecklingsinsatser och vid behov kunna göra nödvändiga justeringar.

För att bidra till likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever är det angeläget att insatsernas fokus på jämställdhet, jämlikhet och mångfald förstärks. För att säkerställa detta rekommenderar SKR en dialog mellan Skolverket och SPSM, Nationella resurscentret för svenska som andraspråk och andra aktörer som bedöms vara relevanta i detta sammanhang.

Det är viktigt att insatsernas innehåll och upplägg utformas i samverkan med lärosäten, huvudmän, rektorer och förskollärare/lärare så att dessa möter verksamheternas behov. Det är också viktigt att insatserna är flexibla och möjliggör såväl individuellt som kollegialt arbete.

Initiativ 4: Rektorsprogrammet och fortbildningen av rektorer utvecklas så att rektorerna bättre förbereds på att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete

Status

Beslutad

Syftet med initiativet är att, i kombination med andra pågående satsningar, bidra till att digital kompetens genomsyrar hela styrkedjan och därigenom främja en verksamhetsutveckling som leder till stärkt kunskapsutveckling och likvärdighet.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket

Kommentar

Skolverket har beslutat om ett nytt måldokument för den statliga befattningsutbildningen för rektorer. I det nya dokumentet ingår, under området Styrning, organisering och kvalitet, ett utbildningsmål som säger att deltagarna efter utbildningen ska kunna identifiera verksamhetens behov av digitalisering utifrån pedagogiska, administrativa och tekniska perspektiv.

Bland de lärosätena som har en överenskommelse med Skolverket om fortbildning för rektorer erbjuder Umeå universitet Pedagogiskt ledarskap och digitalisering av skolväsendet som en egen kurs.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen ger Skolverket i uppdrag att tydliggöra att skolväsendets digitalisering bör synliggöras i befattningsutbildningen Rektorsprogrammet.

Skolväsendets digitalisering påverkar Rektorsprogrammets samtliga tre kunskapsområden (Skoljuridik och myndighetsutövning, Mål- och resultatstyrning, Skolledarskap). Särskilt bör den kompetens som krävs hos en rektor för att kunna leda digitaliseringen i skolan beskrivas så att digitaliseringens möjligheter tas tillvara i undervisning och administration. Det är också viktigt att rektorer har kunskap om hur digital kompetens och digitalisering är framskrivet i styrdokumenten, samt de juridiska förutsättningar som krävs för att forma ett säkert och ändamålsenligt digitalt ekosystem.

I den intresseförfrågan som riktas till lärosätena kring att anordna befattningsutbildningen Rektorsprogrammet i nästkommande period föreslår SKR att Skolverket ges i uppdrag att skriva fram att digitala verktyg och resurser ska användas förebildligt i programmet i syfte att stärka deltagarnas digitala kompetens.

SKR föreslår vidare att Skolverket breddar Fortbildning för rektorer med avseende på temat Digitalisering, likt den som nu finns kring pedagogiskt ledarskap.

Initiativ 5: Finansiering av en fortbildningssatsning med fokus på digitalisering

Status

Ej klar, inga besked

Syftet med riktade resurser är att ge huvudmän, rektorer och förskolechefer bättre förutsättningar att välja fortbildningen och därmed möjliggöra verksamhetsutveckling inom området digitalisering.

Beslut

Regeringen

Aktör

Huvudmän, Skolverket

Kommentar

Regeringen har inte aviserat någon satsning på fortbildning. Regeringen har inte heller gjort någon analys för att bedöma ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för huvudmännen vid ett genomförandet av strategin.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen riktar särskilda resurser till huvudmännen för att möjliggöra medverkan i fortbildning för praktiserande förskollärare, lärare eller annan personal, i syfte att sprida kunskap om digitaliseringens möjligheter och utmaningar i skolväsendet. Frågan om extra tillskott av resurser till huvudmännen för fortbildning bör tas om hand inom ramen för den tidigare nämnda konsekvensanalysen.

Satsningen skulle kunna ske inom ramen för Skolverket insatser inom Främja digitalisering, ett digitaliseringslyft utvecklat av Skolverket, eller liknande den satsning som finska Utbildningsstyrelsen finansierar. Det är av stor betydelse att villkoren för detta anslag utformas i samverkan med Skolverket, SKR och företrädare för enskilda huvudmän, för att bli så ändamålsenligt och effektivt som möjligt.

Initiativ 6: Lärarutbildningarna utvecklar sin verksamhet för att möta behoven i ett digitaliserat skolväsende

Status

Ej klar, inga besked

Syftet är att säkra att lärarutbildningarna i tillräckligt hög grad förbereder blivande lärare och förskollärare för att arbeta i ett digitaliserat skolväsende.

Beslut

Regeringen, lärosäten

Aktör

UKÄ, lärosäten

Kommentar

Regeringen har inte gett uppdrag till UKÄ i denna fråga. I dagsläget har vi inte en uppdaterad bild av hur olika lärosäten arbetar för att koppla examinationskraven till skrivningarna om digital kompetens i förskolans och skolans läroplaner.

I syfte att stärka den digitala kompetensen i lärarutbildningarna och öka andelen lärarutbildare med forskarutbildningar pågår antagning av minst nio doktorander inom Forskarskolan UPGRADE. Initiativet finansieras av Vetenskapsrådet.

Skolverket har identifierat lärarutbildningar som viktiga aktörer och planerar inom ramen för sektorsansvaret att skapa forum för att stödja och driva på lärosätenas arbete med att säkerställa en adekvat och likvärdig digital kompetens hos nyutbildade lärare utifrån de krav som ställs i läro-, kurs- och ämnesplaner. SKR ser fram emot att myndigheten inom sin samordningsroll är pådrivande i denna fråga.

Om initiativet

SKR rekommenderar att lärosätena kopplar examinationskraven i lärarutbildningarnas kurser i ämnesdidaktik, ämnesstudier och utbildningsvetenskap till skrivningarna om digital kompetens i förskolans och skolans läroplaner.

SKR föreslår att regeringen ger UKÄ i uppdrag att genomföra en särskild tematisk utvärdering med fokus på hur lärarutbildningarna säkerställer att studenterna uppfyller examensmålet "visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna".

Initiativ 7: Stimulera kunskapsutveckling om skolväsendets digitalisering och vidareutveckla samverkansformer genom lärarutbildningarna

Status

Ej klar, inga besked

Syftet är att vidareutveckla en nationellt likvärdig samverkan mellan huvudmän och lärosäten.

Beslut

Lärosäten, huvudmän

Kommentar

Det finns goda exempel på samverkan mellan lärarutbildningarna och huvudmän, dock är skillnaderna stora i hur det fungerar över landet.

Om initiativet

SKR rekommenderar lärosäten med lärarutbildning att vidareutveckla samverkansformerna rörande digitaliseringsfrågor mellan huvudmän och lärarutbildningarna. SKR vill understryka betydelsen av att stimulera samverkan så att även små huvudmän och huvudmän med långa avstånd till lärosäten involveras.

Initiativ 8: Samordning av standardiseringsarbetet inom skolväsendet

Status

Arbete pågår hos Skolverket annan aktör eller annat tydligt besked

Syftet med initiativet är att främja interoperabilitet och möjliggöra ett säkert och effektivt informationsutbyte dels mellan huvudmännens it-system och dels mellan huvudmännens it-system och nationella digitala resurser. Syftet är också att undvika framtida inlåsningar i specifika teknologier eller leverantörer.

Beslut

Skolverket, SKR

Kommentar

Skolverket har, i samverkan med SKR, startat Forum för informationsstandardisering i skolväsendet (FFIS). Forumets syfte är att främja ett säkert och effektivt informationsutbyte inom och mellan huvudmän samt mellan huvudmän och andra aktörer som myndigheter och leverantörer av digitala resurser.

Syftet är också att undvika framtida inlåsningar i specifika teknologier eller leverantörer. Forumets första möte hölls i december 2019 i Skolverkets regi, där ca 30 företrädare för bransch, huvudmän och myndigheter deltog. Under 2020 kommer forumets arbete att fortskrida, initialt fokuserat på att ta fram upphandlingsstöd för huvudmän gällande standardbaserade IT-system.

Under 2019 tog Skolverket över ordförandeskapet i arbetsgruppen TK 450 (IT-standarder för lärande) i SIS (Svenska institutet för standarder) där bland annat SKR medverkar. Denna arbetsgrupp ansvarar bland annat för standarderna EMIL och SS 12000, båda av stor betydelse för att möjliggöra standardiserat informationsutbyte mellan system och aktörer.

SKR bedriver ett proaktivt påverkansarbete för att bland annat snabba på processen att riva rättsliga hinder för digitalisering. Dessa är viktiga förutsättningar för att främja ett säkert och effektivt informationsutbyte bland skolväsendets aktörer.

Swedish Edtech har bidragit med aktiviteter som bidrar till en ökad användning av standarder inom skolväsendet. Bland annat har branschorganisationen listat relevanta it-standarder att ta hänsyn till vid kravställning av utbildningsteknologi till leverantörer .

Om initiativet

SKR föreslår att det utarbetas en plan för att säkerställa att de standarder som krävs för ett effektivt och säkert informationsutbyte inom skolväsendet existerar, är öppna och tillgängliga, samt tillämpas. Planen bör utarbetas av SKR, enskilda huvudmäns intresseorganisationer och Skolverket tillsammans med standardiseringsorgan och näringsliv. Detta arbete behöver utgå från en gemensam avsiktsförklaring med olika aktörers roller, ansvar, åtaganden och former för samverkan. Bland annat bör det framgå vilken aktör som kommer att ansvara för att utarbeta och förvalta definitioner och gemensam terminologi. Detta som ett led i att möjliggöra informationsutbyte och enhetlig informationsstruktur för skolväsendet.

Det är viktigt att arbetet, i största möjliga utsträckning tar hänsyn till och utgår från lämpliga internationella öppna standarder för att gynna både en sektorsövergripande och internationell samverkan och bidra till ett samlat hållbart digitalt ekosystem av vedertagna standarder vilka utvecklas över tid i samklang med teknisk utveckling och verksamheternas behov.

Initiativ 9: Gemensamma tjänster och stöd utvecklas för en effektiv informationsförsörjning

Status

Ej klar, inga besked

Syftet är att säkerställa gemensamma tjänster och stöd för en effektiv informationsförsörjning inom skolväsendet.

Beslut

Regeringen

Aktör

SKR, relevanta myndigheter

Kommentar

Regeringen har inte påbörjat någon utredning i frågan. SKR och Inera utreder tillsammans förslag på ytterligare initiativ från huvudmännen om effektiv informationsöverföring. Även andra aktörer kan bjudas in vid behov. Finansieringsformen för genomförandet utreds.

DIGG har tillsammans med E-hälsomyndigheten, Bolagsverket, Lantmäteriet, Skatteverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försäkringskassan, Domstolsverket och Riksarkivet fått i uppdrag att arbeta vidare med att skapa ett säkrare och mer effektivt informationsutbyte inom och med den offentliga sektorn. SKR ser gärna att skolväsendets nationell infrastruktur för informationsutbyte ingår som en del i detta arbete.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen snabbt utreder sätt att möjliggöra effektiva och säkra informationsflöden inom skolväsendet som säkerställer att både privata och offentliga utförare kan delta i informationsutbyte och samarbete. Även eventuella juridiska hinder bör utredas. Utgångspunkten för detta bör vara internationella öppna standarder samt ett sektorsövergripande perspektiv med fokus på interoperabilitet. Det är viktigt att detta arbete tar sin utgångspunkt i huvudmännens förutsättningar och behov samt genomförs i nära samverkan med marknadsaktörer.

En viktig utgångspunkt är att i möjligaste mån återanvända de lösningar som redan finns och därmed minska komplexiteten för huvudmännen. SKR förespråkar att avstamp tas i det utvecklingsarbete som pågår inom SKR gällande att tillhandahålla stöd till kommuner, landsting och regioner i syfte att skapa bättre förutsättningar för ett säkert och effektivt informationsutbyte.

Initiativ 10: Intensifiera och samordna arbetet med förenklad informationsöverföring

Status

Inga besked

Syftet är att underlätta huvudmännens administration och öka effektiviteten genom automatisk myndighetsrapportering.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket

Kommentar

Regeringen har inte gett ett utökat uppdrag till Skolverket i denna fråga.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen, i enlighet med initiativ 1 och inom ramen för uppdraget Främja digitalisering, ger Skolverket i utökat uppdrag att intensifiera och samordna arbetet med att underlätta informationsöverföring mellan huvudmännens it-tjänster och Skolverket. I den mån det bedöms ändamålsenligt bör även andra relevanta myndigheter innefattas. Uppdraget bör innefatta att tillhandahålla öppna applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) för automatisk myndighetsrapportering.

Initiativ 11: Säker och effektiv åtkomst till digitala resurser säkerställs

Status

Vissa initiativ ingår i utredning

Syftet är att minska administrationen för personal inom skolväsendet och samtidigt säkerställa att kraven på säkerhet och integritet uppfylls.

Beslut

Regeringen, Skolverket, Adda, Kammarkollegiet, DIGG, IIS

Kommentar

Inom ramen för Skolverkets arbete med digitala nationella prov (DNP) planeras att huvudmän ska kunna använda sig av olika federativa lösningar vid inloggning. Det gäller dock explicit DNP och idag finns inga planer på en nationell federationslösning. Ingen finansiering har aviserats för huvudmännen i frågan om anslutning till federationen.

SKR ser gärna att den pågående utredningen Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (I 2020:01), tar hänsyn till skolväsendets behov inom området.

Om initiativet

SKR föreslår nationell, gemensam federeringslösning för elever och personal inom skolväsendet. Detta kan ske på olika sätt, exempelvis genom att utveckla Internetstiftelsens befintliga Skolfederation. En överföring av huvudmannaskapet till Skolverket behöver i så fall övervägas, även om Internetstiftelsen fortsatt kan ansvara för driften.

SKR föreslår vidare att regeringen ger finansiering så att samtliga huvudmän kan ansluta sig till federationen. Även i detta fall bör frågan rörande eventuella tillskott av resurser till huvudmännen belysas inom ramen för den tidigare nämnda konsekvensutredningen.

SKR föreslår också att Adda och Kammarkollegiet stödjer kommunala respektive enskilda huvudmän med ramavtal för anskaffning av e-legitimationer och andra inloggningsmetoder till elever och personal. Skolfederation kan i samverkan med Digitaliseringsmyndigheten sammanställa information om e-legitimationer och andra inloggningsmetoder för elever och personal och hjälpa till att sprida goda exempel.

I förlängningen bör frågan om federeringslösning och e-legitimationer ses sektorsövergripande då samma utmaningar finns i andra verksamheter hos kommuner och regioner.

Initiativ 12: Stärkt kompetens gällande användarcentrering hos huvudmännen

Status

Ej klar, inga besked

Syftet är att huvudmännen ska skapa större nytta för användarna (barn, elever och vårdnadshavare såväl som personal i skolväsendet) genom att bli bättre på att utgå från deras behov samt skapa tjänster och processer som tillgodoser dessa och ger behovsanpassat stöd.

Beslut

Regeringen

Aktör

SKR

Kommentar

Det finns ännu ingen ny överenskommelse mellan regeringen och SKR. SKR har dock bjudit in skolans huvudmän till ett pilotprogram inom ramen för Innovationsguiden. Piloten ställdes dock in på grund av att kommunerna inte ansåg sig ha ekonomiska förutsättningar att delta i programmet.

Om initiativet

SKR avser, inom ramen för den nya överenskommelse som föreslås i initiativ 2, att utarbeta ett stöd anpassat till huvudmän med syfte att utveckla deras förmåga att säkerställa användarcentrerade tjänster, det vill säga, tjänster som möter användarnas behov och som utformas i enlighet med dessa. Stödet ska vara tillgängligt för såväl kommunala som enskilda huvudmän.

SKR avser att ta avstamp i arbetet med Innovationsguiden, en verksamhet inom SKR som erbjuder metodstöd, verktyg och vägledning för en mer användarcentrerad utveckling.

Initiativ 13: Stöd tas fram för upphandling, tekniska lösningar och infrastruktur samt för pedagogisk och teknisk support

Status

Vissa initiativ ingår i utredning

Syftet med initiativet är att säkerställa att huvudmännen får tillgång till konkret stöd och vägledning för ett ändamålsenligt digitalt ekosystem.

Beslut

Regeringen

Aktör

SKR

Kommentar

Det finns ännu ingen ny överenskommelse mellan regeringen och SKR. Flera aktörer bidrar dock med stöd inom området. SKR, Inera och Adda arbetar aktivt med att erbjuda relevant stöd till kommunerna inom skolväsendets digitalisering, detta genom konkret stöd och vägledning, ramavtal och infrastruktur för informationsutbyte.

Inom ramen för uppdraget om digitalisering av de nationella proven tar Skolverket fram stöd till huvudmän inför genomförandet. Myndigheten har exempelvis tagit fram en beskrivning av vilken digital kompetens som krävs vid genomförandet av digitala proven.

Skolverket har också inrättat en direktkanal till huvudmän för information om digitaliseringen av nationella prov genom att uppmana dem att upprätta en funktionsbrevlåda för inkommande information om digitala nationella prov och sprida den vidare inom den egna organisationen.

Swedish Edtech Industry har bland annat tagit fram ett stöd som kan användas vid inköp och upphandling av utbildningsteknologi.

Om initiativet

SKR avser, inom ramen för den nya överenskommelse som föreslås i initiativ 2, arbeta fram stöd som har fokus på att skapa ett ändamålsenligt digitalt ekosystem. Stödet kommer vara tillgängligt för samtliga huvudmän.

Det handlar bland annat om stöd i organisering och upphandling av skoladministrativa it-tjänster för att säkerställa kvalitet, informationssäkerhet och motverka tekniska inlåsningssituationer.

Det handlar även om stöd och vägledning kring hur en policy för kommunikation och dialog genom digitala kanaler kan se ut och förankras, samt organisering av ändamålsenlig pedagogisk och teknisk support.

Vidare avser SKR att kartlägga eventuella ytterligare behov av stöd hos huvudmännen med utgångspunkt i Skolverkets arbete och planerade stödinsatser kring digitala nationella prov.

Initiativ 14: Strategisk och systematisk datainsamling för ökad möjlighet till uppföljning av skolväsendets digitalisering

Status

Inga besked

Syftet är främja verksamhetsutveckling genom att öka tillgången på jämförbara data som gör det möjligt att studera sambandet mellan metoder och resultat inom skolväsendet.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket

Kommentar

Skolverket arbetar med att lyfta upp frågan om digitalisering inom ramen för nuvarande stöd i systematiskt kvalitetsarbete. Regeringen har inte tillsatt någon utredning i frågan om systematisk uppföljning av skolväsendets digitalisering motsvarande vårdens kvalitetsregister.

Om initiativet

SKR föreslår att Skolverket ser över om det stöd som idag finns för att arbeta strategiskt med digitaliseringsfrågor inom det systematiska kvalitetsarbetet är tillräckligt eller om det behöver utvecklas/kompletteras på något sätt. Erfarenheter från arbetet med digitala nationella prov kan bidra med värdefull kunskap om utmaningar och behov hos huvudmännen.

Därtill föreslår SKR att regeringen tillsätter en statlig utredning för att utreda om en motsvarighet till vårdens kvalitetsregister skulle kunna bidra till att uppföljningen av skolväsendets digitalisering och dess effekter kan effektiviseras och göras mer ändamålsenlig. Vårdens kvalitetsregister har bidragit till att datainsamling om vårdverksamhet blivit mer strukturerad och lett till att verksamheternas kvalitet kunnat utvecklas.

En sådan utredning bör fokusera huvudmännens behov på lokal, regional och nationell nivå. Vidare bör frågor rörande uppgiftslämnarbördan, samt etiska och juridiska aspekter beaktas. Utredningen bör även innefatta frågor rörande effektiva datainsamlingsmetoder. Möjligheten att inkludera data som automatiskt genereras från användare bör undersökas. Detta för att reducera den administration som kan uppstå i samband med själva datainsamlingen.

Syftet är främja verksamhetsutveckling genom att öka tillgången på jämförbara data som gör det möjligt att studera sambandet mellan metoder och resultat inom skolväsendet.

Initiativ 15: Förstärkt uppdrag till Skolverket att sprida och tillgängliggöra forskning och beprövad erfarenhet

Status

Ej klar, inga besked

Syftet är att säkerställa att forskning och beprövad erfarenhet av relevans för dem som är verksamma skolväsendets digitalisering ska finnas tillgänglig på ett ändamålsenligt sätt.

Beslut

Regeringen

Aktör

Skolverket

Kommentar

Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Samarbete sker med olika universitet och högskolor där mycket av forskningen bedrivs. Digitalisering är ett av tolv områden som bevakas och artiklar som sprider kunskap och resultat om forskning inom digitalisering tillgängliggörs på Skolverkets webbplats.

Regeringen har ännu inte gett Skolverket något förstärkt uppdrag i frågan. SKR ser gärna att myndigheten inom ramen för sin samordningsroll intensifierar och utvecklar det redan befintliga arbetet med att sprida och tillgängliggöra forskning och att regeringen avsätter medel inom området.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen, under strategins genomförande, förstärker Skolverkets uppdrag att tillgängliggöra och sprida aktuell (nationell och internationell) forskning och beprövad erfarenhet specifikt gällande digitalisering inom skolväsendet. Det behöver säkerställas att myndigheten har tillräckliga resurser för detta.

Det bör ingå i uppdraget att utveckla formerna för hur forskningsresultat kan tillgängliggöras på nya och mer ändamålsenliga sätt, exempelvis genom olika framställningsformer.

Detta är ett uppdrag som nära knyter an till flera andra aktörers, exempelvis Skolforskningsinstitutet, uppdrag att syntetisera, sprida och tillgängliggöra forskning. Det är därför av stor vikt att det förstärkta uppdraget genomförs i nära samarbete med dessa aktörer.

Initiativ 16: Stimulera forskningssamverkan mellan akademi och skolväsende

Status

Ej klar, inga besked

Syftet med initiativet är att stimulera forskningssamverkan mellan akademi och skolväsende för att därigenom främja en verksamhetsutveckling på vetenskaplig grund.

Beslut

Regeringen, lärosäten

Aktör

Huvudmän, Skolverket, Skolforskningsinstitutet

Kommentar

Regeringen har inte gett Skolverket ett uppdrag i denna fråga. SKR ser gärna att Skolverket inom ramen för sitt sektorsansvar är pådrivande i frågan.

SKR ser vidare att Skolverket beaktar erfarenheter från det pågående regeringsuppdrag som getts till Göteborgs universitet tillsammans med Karlstads universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet att bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning för att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet. Uppdraget pågår mellan 2017-2021.

Syftet med försöksverksamheten är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet. I dagsläget har vi inte en uppdaterad bild av hur lärosätenas samverkan med huvudmän har utvecklats.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen, i enlighet med initiativ 1, ger Skolverket ett samordnande uppdrag att – tillsammans med Skolforskningsinstitutet, lärosäten och huvudmän – samla och sprida modeller för forskningssamverkan mellan akademi och skolväsende. Det kan exempelvis inkludera finansieringsformer, avtalsformuleringar om samverkan och hur relevanta frågeställningar kan formuleras. En utgångspunkt bör vara redan pågående framgångsrika initiativ där forskningsfrågor utvecklats i nära samverkan med huvudmän.

Frågan om samverkan mellan akademi och skolväsende rör fler forskningsfält än skolväsendet i ett digitaliserat samhälle. SKR föreslår att digitalisering, i samband med digitaliseringsstrategins genomförande, lyfts fram som ett särskilt prioriterat område.

För att främja likvärdigheten mellan huvudmän, kommunala och enskilda, rekommenderas lärosäten att utveckla samverkan där flera huvudmän, oavsett storlek och närhet till lärosätet, erbjuds lika möjligheter att delta.

I detta arbete ingår även insatser för att möjliggöra för förskollärare, lärare och annan skolpersonal att forskarutbilda sig exempelvis genom forskarskolor samt att efter avslutad licentiat- eller doktorsexamen stanna kvar i skolverksamheten och fortsätta bedriva praktiknära forskning. Lektorer i skolan bör ha en tydlig roll som brobyggare mellan akademi och skolväsendet, och agera nyckelpersoner för att ta emot, ta hand om och sprida forskning.

Initiativ 17: Förstärkta forskningsanslag och riktade utlysningar till forskning

Status

Ej klar, inga besked

Syftet är att främja forskning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser som bidrar till ökad måluppfyllelse hos eleverna och utvecklad digital kompetens i skolväsendet.

Beslut

Regeringen

Aktör

Lärosätena, företag och branschorganisationer, Skolforskningsinstitutet, Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Forte.

Kommentar

Regeringen har inte aviserat tilldelning av anslag till lärosäten. Regeringen har inte heller utvidgat Skolforskningsinstitutets uppdrag. Frågan om statliga forskningsrådens särskilda utlysningar riktade mot digitaliseringen av skolväsendet behöver följas upp.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen tilldelar lärosätena särskilda anslag som ska användas till forskning om skolväsendets digitalisering. Vidare rekommenderas att de statliga forskningsråden genomför särskilda utlysningar riktade mot digitaliseringen av skolväsendet. Som grund för riktade utlysningar bör behovsinventeringar göras i samverkan med huvudmännen. Även företag och branschorganisationer med intresse för skolväsendets digitalisering bör uppmuntras att bidra till forskningens finansiering.

SKR föreslår regeringen mot bakgrund av detta att det i forskningspropositionen 2021 bör finnas en tydlig satsning på forskning med anknytning till skolväsendets digitalisering. Finansiärer såsom Skolforskningsinstitutet, Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas och Forte bör tilldelas särskilda medel för praktiknära forskning om skolväsendets digitalisering i samverkan mellan olika aktörer.

SKR föreslår också att regeringen utvidgar Skolforskningsinstitutets uppdrag gällande finansiering av praktiknära forskning.

Initiativ 18: Medel för att möjliggöra för förskollärare, lärare och rektorer att medverka i forskning och forskarutbildning

Status

Ej klar, inga besked

Syftet är att möjliggöra för förskollärare, lärare och rektorer att medverka i forskning och forskarutbildning. På så sätt kan forskningsverksamheten knytas närmare skolväsendet och forskningsfrågorna formuleras av de verksamma.

Ansvar

Regeringen

Aktör

Huvudmän

Kommentar

Regeringen har inte aviserat medel för denna fråga. Regeringen har inte heller gjort någon analys för att bedöma ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser för huvudmännen.

Om initiativet

SKR föreslår att regeringen avsätter medel, alternativt utlyser ett riktat statsbidrag, till huvudmännen för att därigenom möjliggöra för förskollärare, lärare och rektorer att medverka i forskning och forskarutbildning med fokus på digitalisering av skolväsendet. Även denna fråga bör belysas inom ramen för den tidigare nämnda konsekvensutredningen.

Det är av stor betydelse att villkoren för ett eventuellt statsbidrag utformas i samverkan med Skolverket, SKR och företrädare för enskilda huvudmän, för att bli så ändamålsenligt och effektivt som möjligt.

Syftet är att möjliggöra för förskollärare, lärare och rektorer att medverka i forskning och forskarutbildning. På så sätt kan forskningsverksamheten knytas närmare skolväsendet och forskningsfrågorna formuleras av de verksamma.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset