Publicerad 12 mars 2021

Webbfilter

SKR har utrett förutsättningarna för kommuner att använda sig av webbfilter i skolverksamhet. Rättsläget är oklart och SKR skickar därför en hemställan till regeringen att utreda frågan.

SKR har uppmärksammat kommunernas behov av stöd när det gäller vägval kring olika webbfilterlösningar i skolan, kopplat till problematiken kring barns och elevers åtkomst till material på internet som strider mot skolans värdegrund. Därför har SKR utrett förutsättningen för att ta fram en vägledning/guide gällande om och hur webbfilter skulle kunna användas i skolväsendet.

I det arbetet har SKR bland annat undersökt vilka aspekter som råder kring webbfilter i förskolan och skolan. Det har framkommit att lagstiftningen delvis är otydlig och att det saknas praxis för hur lagstiftningen ska tillämpas. Vissa juridiska frågor behöver förtydligas så att skolhuvudmännen kan känna sig trygga oavsett hur de väljer att gå vidare i frågan.

SKR har skickat en hemställan till regeringen om att utreda ett förtydligade av den lagstiftning som finns inom området. Det behövs klara och tydliga regler gällande webbfilter i förskola och skola.

Hemställan med anledning av behov av en förtydligad lagstiftning inom skolväsendet när det gäller webbfilter (PDF) Pdf, 32 kB.

SKR:s analys av rättsläget gällande webbfilter i skolmiljöer och andra offentliga miljöer (PDF) Pdf, 60 kB.

Informationsansvarig

  • Mikael Svensson
    Programansvarig

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset