Publicerad 12 mars 2021

Kravställning, skoladministrativa system

SKR har tagit fram ett underlag för gemensam kravställning när det gäller skoladministrativa system.

Målet med SKR:s arbete är att effektivisera och förenkla upphandlingen för medlemmarna. Dessutom syftar arbetet till att stödja medlemmarna i att bli bättre beställare. I ett första steg har vi gått igenom en del av de kravställningar och nyligen gjorda upphandlingar som finns för att hitta gemensamma nämnare och goda exempel för en kravspecifikation.

Resultatet av arbetet är en nyckelfärdig kravställning och ett stödmaterial för kommunerna att använda och anpassa vid egen upphandling av skoladministrativt system.

Integration med andra system i skolorna

Skoladministrativa system är ofta navet till andra system i skolorna (lärplattform, schema- och frånvarosystem med flera) och det varierar hur pass integrerade systemen är och hur dessa integrationer fungerar. I projektet har vi inte täckt in samtliga varianter och system, utan valt en standard som man kan följa och/eller anpassa utifrån sina specifika krav. Materialet innehåller beskrivningar av vilka avgränsningar som har gjorts för att man lättare ska kunna jämföra med de förhållanden som gäller i respektive kommun.

Lärande genom en fiktiv kommun, Mittköping

För att underlätta läsningen är stödmaterialet uppbyggt så att man kan följa en fiktiv kommuns arbete, Mittköping. Via arbetet i Mittköping kan man se vilka moment som ingår och hur deras slutgiltiga underlag ser ut. De olika momenten beskrivs under respektive flik här, men hela materialet går också att hämta hem som pdf-dokument.

I en kravställning finns det gott om generiska krav, sådana som inte är specifika för just skolsystemet, utan mer allmängiltiga för it-system. I arbetet med mallen har vi haft ambitionen att försöka särskilja de generiska kraven från de specifika. Ett arbete som fortsätter inom olika områden hos SKR.

Vi hoppas att materialet är till hjälp, att det guidar er i den spännande upphandlingsdjungeln. En upphandling är så mycket mer än ett kravställningsunderlag och längs vägen tydliggörs såväl interna processer som roller och ansvar.

Kontakta arbets- och styrgruppen

Du kan kontakta oss som ingår i arbets- och styrgruppen för skoladministrativa system med frågor eller synpunkter.

Arbets- och styrgrupp kravställning skoladministrativa system

Video om gemensam kravställning

I videon berättar Johanna Karlén, som tidigare arbetat som som projektledare på SKR, om arbetet med kravställning.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset