Publicerad 15 december 2021

Tillsammans kan vi förhindra att barn och unga begår brott

SKR, Polisen och Allmännyttan kraftsamlar i ett partnerskap med sex kommuner i arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Målet är att få bättre effekt på det goda arbete som redan sker genom att stärka och identifiera utvecklingsområden.

Att förhindra att barn och unga begår brott är ett prioriterat område. Ett samlat brottsförebyggande arbete som bygger på kunskap om vad som fungerar och en god samverkan mellan alla berörda är nödvändigt. Partnerskapet mellan SKR, polisen, Allmännyttan och sex kommuner ger goda möjligheter att stödja kommunernas egna arbete. Partnerskapet tar utgångspunkt i de positiva samarbeten som redan finns.

Arbetet ska fokusera på att:

 • sprida välfungerande arbetssätt,
 • stödja vidareutveckling av goda samverkansstrukturer i kommuner och med andra aktörer,
 • identifiera vilka hinder som finns för effektivt förebyggande arbete idag och
 • identifiera vilka ytterligare åtgärder som behövs och överlämna förslag till relevant aktör. Det kan till exempel handla om förändrad lagstiftning.

Vad ska partnerskapet arbeta med?

Syftet med partnerskapets arbete är att stödja kommuner i att stärka sitt eget arbete för att utveckla det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott. Målgruppen är medarbetare på ledningsnivå och strategiska funktioner inom de deltagande organisationerna som arbetar med barn och unga i åldern 7-25.

Ett främjande och förebyggande arbete berör flera olika slags verksamheter. Därför finns kompetens i partnerskapet från en rad områden: socialtjänst, utbildning, arbetsmarknad, brottsförebyggande arbete, kultur och fritid, polisen, allmännyttan och samverkan med civilsamhället. Arbetet ska huvudsakligen ske i den egna organisationen.

Deltagande parter

 • SKR
 • Polisen
 • Sveriges Allmännytta
 • Borlänge kommun
 • Malmö stad
 • Göteborgs stad
 • Stockholms stad
 • Växjö kommun
 • Kramfors kommun

Presentation av partnerskapets kraftsamling

Kraftsamlingen presenterades av initiativtagarna vid en webbkonferens 31 maj.

Kunskapsseminarier hösten 2021

Under hösten har fyra kunskapsseminarier sänts, där forskare och praktiker från olika områden tillsammans har synliggjort goda arbetssätt och vad som behövs för att stödja den önskvärda utvecklingen.

 • Hur kan vi arbeta för att barn och unga ska växa upp med framtidstro?

  Samhället behöver visa att det finns alternativ till kriminalitet och vad det ger att inte vara del av den kriminella världen. Hur kan vi visa på värdet av de gemensamma regler och värderingar som bidrar till ett tryggt och harmoniskt samhälle med möjjlighet till självförvärkligande och ett meningsfullt liv?
 • Ett samlat samhälle ger det stöd som behövs

  Goda strukturer för samverkan ger både effektivt samhällsstöd och möjligheter att agera där det behövs utifrån gemensam kunskap. Samverkan mellan polis och kommuner sker på flera nivåer. Detta seminarium fokuserade på den strategiska samverkan. Den mer operativa samverkan med polisen kommer att diskuteras vid andra tillfällen framöver.
 • Områdesbaserat arbete – samverkan i närområdet för ökad trygghet för alla

  Hur kan utvecklingen i ett brottsutsatt område vändas, till exempel genom att kommunens olika delar, bostadsbolagen, polisen och civilsamhället arbetar tillsammans för att skapa och bibehålla trygga miljöer för de boende? Såväl forskning som erfarenheter från olika kommuners arbete presenterades vid detta seminarium.
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet
 • Familjenära frågor

  Hur kan vi stötta föräldrar och vårdnadshavare för att barn och unga inte ska hamna i kriminalitet? Hur kan samhällets aktörer stärka föräldrar/ vårdnadshavare så att vi kan skapa en förtroendefull grund för barn och föräldrar i mötet med samhället?
  Barn och unga, Trygghet och säkerhet

Informationsansvarig

 • Bodil Båvner
  Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset