Publicerad 22 juni 2021

Ny skrift om regional tågtrafik

SKR har tagit fram en skrift som belyser den regionala och storregionala tågtrafiken

Regional och storregional tågtrafik, webbutik

Den regionala och storregionala tågtrafiken är av stor betydelse för landets tillväxt och regionförstoring. Tågtrafiken och dess anslutande trafiklösningar utgör viktiga delar i transportsystemet. Statens insatser i järnvägsinfrastrukturen bör därför i högre grad utgå från den regionala och storregionala trafikens förutsättningar.

I skriften presenteras ett kunskapsunderlag utifrån en analys av sex regionala tågtrafiksystem. Skriften belyser även framgångsfaktorer för att förverkliga en önskad utveckling.

Målgruppen för skriften är såväl nationella som regionala politiker och beslutsfattare. Tanken är att skriften ska vara ett stöd för att tydliggöra och sammanfatta utmaningar och behov som kommuner och regioner ställs inför rörande den regionala och storregionala tågtrafiken, exempelvis kopplat till övrig kollektivtrafik, arbetspendling och etablering av arbetsplatser.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR