Publicerad 17 september 2021

Vad kan byggnadsnämnden ta ut avgift för?

Byggnadsnämnden har enligt plan- och bygglagstiftningen skyldighet att tillhandahålla ett antal olika tjänster. Därför krävs det stöd i lag eller annan författning för att ta ut avgifter inom byggnadsnämndens verksamhet. Sådant stöd finns i 12 kap 8 och 9 §§ PBL.

För byggnadsnämndens ansvarsområde finns särskilda föreskrifter i 12 kap 8 § i plan- och bygglagen (2010:900). Där anges att byggnadsnämnden får ta ut avgifter för

 1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbe­sked och ingripandebesked,
 2. beslut om lov,
 3. tekniska samråd,
 4. slutsamråd,
 5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
 6. upprättande av nybyggnadskartor,
 7. framställning av arkivbeständiga handlingar,
 8. expediering och kungörelse enligt 9 kap 41-41 b §§, och
 9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder

Byggnadsnämnden får också enligt 12 kap 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser (även program) om

 1. nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning eller skylt/ljusanordning (enligt föreskrift meddelad med stöd av 16 kap 7 §), och
 2. den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestäm­melserna.

Slutligen anges i 12 kap 10 § att grunden för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Som nämnts ovan anges i samma bestämmelse att avgiften inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av be­sked, beslut eller handläggning som avgiften avser.

Byggnadsnämndens obligatoriska rådgivning enligt 12 kap 2 och 3 §§ PBL och 6 § förvaltningslagen (2017:900) och tillsyn måste finansieras med skattemedel. Något lagstöd för att ta ut avgift för sådan verksamhet finns inte.

Byggnadsnämnden får inte ta ut avgifter för tjänster eller nyttigheter som den är skyldig att tillhandahålla och som inte räknas upp i de nyssnämnda lagrummen. Däremot har byggnadsnämnden, med stöd av KL:s huvudregel, möjlighet att ta ut avgifter för frivil­lig uppdragsverksamhet inom PBL:s tillämpningsområde, och för uppdrags­verksamhet inom anknytande tillämpningsområden. (Se prop. 2016/17:171 s. 301.)

Informationsansvarig

 • Kristina Isacsson
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.