Publicerad 21 december 2021

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång

SKR ger varannat år ut Öppna jämförelser Planläggning och tidsåtgång. Syftet är att belysa kommunernas aktivitet inom detaljplanerläggning med fokus på bostäder och tidsåtgången för detaljplanearbete.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2020

Resultaten från den senaste Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång, den tredje i ordningen, visar bland annat att tillgången på outnyttjade, planlagda byggrätter för bostäder fortfarande är god i alla kommungrupper.

För att få ett större antal detaljplaner som underlag väljer SKR att undersöka tvåårsperioder. Rapporten behandlar därför statistik från 2018-2019. De tidigare Öppna jämförelserna inom området har handlat om perioderna 2014-2015 respektive 2016-2017.

Nyckeltalen i rapporten speglar delar av kommunernas arbete med detaljplanering. I rapporten presenteras resultaten i huvudsak på kommungruppsnivå, så att kommuner med likartade förutsättningar grupperas tillsammans. Flera av nyckeltalen är viktade mot kommunernas invånarantal för att möjliggöra jämförelser mellan olika kommuner.

Informationsansvarig

  • Kristina Isacsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR