Publicerad 10 mars 2021
Frågor och svar

Kan vi publicera nämndens respektive fullmäktiges beslutsprotokoll på kommunens webbplats?

Ja, under vissa förutsättningar. Nämndprotokollet med bilagor får publiceras om kommunfullmäktige bestämt att denna typ av protokoll ska publiceras. Liksom tidigare får publiceringen inte strida mot offentlighets- och sekretesslagen eller dataskyddsförordningen. Om det finns några uppgifter som är sekretessbelagda i protokollet eller bilagan så måste dessa tas bort eller mörkas innan publiceringen. Det kan till exempel gälla uppgifter i planhandlingar som kan lämna upplysning om säkerhets och bevakningsåtgärder avseende en byggnad eller anläggning (18 kap 8 § OSL). Om ärendet gäller tillsyn gällande en näringsidkare så kan sekretess gälla för affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat för det företaget (OSL 30 kap 27§). Det kan även finnas andra sekretessbestämmelser som skulle kunna vara tillämpliga, men mer sällan.

Vid publicering av nämndprotokoll på den egna webbplatsen kan det göras med stöd av samma rättsliga grund som publicering av andra handlingar från verksamheten och det gäller också samma begränsningar som vid publicering av andra handlingar från verksamheten på webbplatsen. Känsliga personuppgifter och personnummer ska tas bort eller mörkas. Det kan även finnas andra uppgifter som skulle kunna anses vara kränkande för enskilda fysiska personer. Till exempel olika påståenden om grannar i en samrådsredogörelse. Det är svårt att säga var gränsen ska gå i allmänna termer. Om man bedömer att ett påstående om till exempel en fastighetsägare skulle kunna vara kränkande för denne så bör det tas bort eller mörkas före publiceringen. Man får utgå från att nämndprotokoll alltid ska granskas innan det kan publiceras. Man kan normalt använda sig av den rättsliga grunden att behandlingen är nödvändig med hänsyn till ett allmänt intresse. Det allmänna intresset kan också enligt vår bedömning omfatta publicering av protokollen på egen webbplats, men nödvändighetsrekvisitet kan knappast åberopas för publicering av uppgifter som kan vara kränkande för den enskilde.

Lagstöd för publicering av nämndprotokoll finns även i 8 kap 10 § 4 p. kommunallagen. Den bestämmelsen gäller specifikt publicering på kommunens anslagstavla.

Informationsansvarig

  • Christina Thulin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.