Publicerad 14 december 2023

Lov och förhandsbesked

Materialet i den här delen av exempelsamlingen består av exempel och underlag för ärenden som rör lov och förhandsbesked.

Exempelsamlingen är tänkt att fungera som underlag för kommunerna i arbetet med att ta fram egna mallar för beslut och kommunikation och är inte avsedd att användas i oredigerad form.

Läsanvisning

Kursiverad text innebär att texten ska kompletteras, är valbar eller att det går att välja mellan olika alternativ beroende på ärende. Röd text, inklusive text i sidhuvud, är hjälptext till användare av exempelsamlingen och ska tas bort.

Dokumenten Lov T1 respektive Lov T2 innehåller exempel på beslutsmeningar som kan läggas till vid beslut om startbesked i samband med lovbeslut eller i ärenden med planstridigt utgångsläge. Texterna är avsedda att klippas in vid behov och dokumenten utgör därför inte egna exempelmallar.

Utgångspunkten för exempelmallarna är att beslut fattas med stöd av delegering från byggnadsnämnden (delegationsbeslut) med undantag för ärenden om förhandsbesked och beslut om avslag. Vad som gäller i respektive kommun måste dock alltid stämmas av mot den lokala delegationsordningen.

Läs mer om SKR:s underlag för byggnadsnämndens delegationsordning

Vägledning till exempelsamling för lov och förhandsbesked

I vägledningen hittar du en ordlista med förklaringar rörande ett antal viktiga begrepp och frågor kopplade till handläggningen av lov och förhandsbesked. Här hittar du information om exempelvis anstånd, 39 § byggnadsstadgan och rättidsprövning. I exempelmallarna finns hjälptexter i rött som vänder sig till handläggare och i många fall hänvisas vidare till vägledningen för ytterligare information kring specifika frågor som rör handläggningen av ärenden om lov och förhandsbesked.

Vägledning till SKR:s exempelsamling (PDF) Pdf, 383 kB.

Revideringar juli 2021

  • Den 1 juli 2021 publicerade vi en ny och omarbetad version av exempelmallarna för lov och förhandsbesked. Alla exempelmallar inom lov och förhandsbesked har reviderats och döpts om. Nya underlag har tillkommit bland annat för avvisning/avskrivning av ärenden och beslut om anstånd.
  • En ny vägledning till exempelsamlingen för lov och förhandsbesked har tillkommit. Här hittar du en ordlista med förklaringar och vägledning rörande ett antal viktiga begrepp och frågor kopplade till handläggningen.

Dokument

Exempelmallarna nedan är i Word-format för att underlätta bearbetning och anpassning av underlagen utifrån kommunens egna behov. Om du upptäcker sakfel i dokumenten är vi tacksamma om du uppmärksammar oss på detta.

Bekräftelse mottagen ansökan - Lov 1, reviderat 2021-07-01 Word, 28 kB.

Föreläggande om komplettering - Lov 2, reviderat 2021-07-01 Word, 29 kB.

Beslut om förlängd handläggningstid - Lov 3, reviderat 2021-07-01 Word, 27 kB.

Beslut om anstånd - Lov 4, reviderat 2021-07-01 Word, 28 kB.

Beslut om positivt förhandsbesked - Lov 5, reviderat 2021-07-01 Word, 35 kB.

Beslut om negativt förhandsbesked - Lov 6, reviderat 2021-07-01 Word, 33 kB.

Beslut om planenligt bygglov - Lov 7, reviderat 2021-07-01 Word, 34 kB.

Beslut om bygglov med avvikelse - Lov 8, reviderat 2021-07-01 Word, 35 kB.

Beslut om rivningslov - Lov 9, reviderat 2021-07-01 Word, 38 kB.

Beslut om marklov - Lov 10, reviderat 2021-07-01 Word, 40 kB.

Beslut om bygglov utom detaljplan - Lov 11, reviderat 2021-07-01 Word, 40 kB.

Beslut om tidsbegränsat lov - Lov 12, reviderat 2021-07-01 Word, 41 kB.

Beslut om avslag - Lov 13, reviderat 2021-07-01 Word, 39 kB.

Beslut om avvisning avskrivning - Lov 14, reviderat 2021-07-01 Word, 37 kB.

Underrättelse sakägare - Lov 15, reviderat 2021-07-01 Word, 35 kB.

Underrättelse inkomna uppgifter handlingar - Lov 16, reviderat 2021-07-01 Word, 32 kB.

Underrättelse om givet lov förhandsbesked - Lov 17, reviderat 2021-07-01 Word, 26 kB.

Rättidsprövning - Lov 18, reviderat 2021-07-01 Word, 29 kB.

Avvisning av överklagande - Lov 19, reviderat 2021-07-01 Word, 28 kB.

Tillägg startbesked - Lov T1, reviderat 2021-07-01 Word, 26 kB.

Tillägg avvikelseförklaring - Lov T2, reviderat 2021-07-01 Word, 27 kB.

Informationsansvarig

  • Love Edenborg
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.