Publicerad 18 mars 2021

Lov och förhandsbesked

Materialet i den här delen av exempelsamlingen handlar om lov och förhandsbesked.

Läsanvisning

Kursiverat innebär att texten ska kompletteras, är valbar eller att det går att välja mellan olika alternativ beroende på ärende. Kursiverad text kan även innehålla anvisningar.

Beteckningar inom parenteser nedan och i sidhuvud är de beteckningar som användes i tidigare versioner av exempelsamlingen för motsvarande innehåll.

Förklaring vid befintlig planstridig byggnad och texter gällande ärenden som ska hantera historiska, kulturhistoriska och/eller konstnärliga värden ligger i två separata dokument (TN12 och TN13). Texterna från dessa dokument klipps vid behov in i beslutsdokumentet.

Vi har vid val av delegation (tjänsteskrivelse till nämnd eller ej) använt oss av det underlag för lokala bedömningar som SKR har gett ut. I det underlaget görs differentieringar beroende på ärendets art i vissa fall. Valet måste därför alltid stämmas av mot den lokala delegationsordningen.

Underlag för lokala bedömningar, delegationsordning

Revideringar december 2018

  • Revideringar har gjorts i exempelmallen för ”Bekräftelse mottagen ansökan – TN1” för att motsvara de nya kraven på information som följer av lagändringen beträffande reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan som träder i kraft den 1 januari 2019.
  • Under 2019 planerar vi att göra en översyn av exempelsamlingen och anpassa denna till ny och förändrad lagstiftning. Reviderade versioner kan komma att läggas ut efter hand under 2019.

Dokument

Samtliga dokument är i PDF-format.

Bekräftelse mottagen ansökan - TN1 (T1), reviderat 2018-11-23

Mottagningsbevis - bekräftelse på att ansökan är komplett -TN2 (T2), reviderat 2015-02-23

Förlängd handläggningstid - TN3 (T3), reviderat 2015-10-05

Föreläggande om komplettering - TN4 (T4), reviderat 2015-10-05

---------------

Beslut om planenligt bygglov - TN5 (T5), reviderat 2015-10-05

Beslut om planenligt bygglov och startbesked - TN6 (T6), reviderat 2015-10-05

Beslut om bygglov med avvikelse från detaljplan - TN7 (T9), reviderat 2015-10-05

Beslut om bygglov utanför detaljplan - TN8 (T14), reviderat 2015-10-05

Beslut om rivningslov - TN9 (T13), reviderat 2015-10-05

---------------

Beslut om marklov - TN10 (T12), reviderat 2015-10-05

Beslut om säsongslov och/eller tidsbegränsat lov - TN11, reviderat 2015-10-05

Förklaring vid befintlig planstridig byggnad/fastighet – TN12 (T10), reviderat 2015-10-05

Tillägg vid kulturhistoriska värden – TN13 (T7/T8), reviderat 2015-02-23

---------------

Beslut om förhandsbesked – TN14 (T15), reviderat 2015-10-05

Underrättelse – TN15 (T16), reviderat 2015-02-23

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset