Publicerad 18 mars 2021

Lägenhetsregistret, hushålls- och bostadsstatistik

Kommunerna är stora användare av Hushålls- och bostadsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB). För att kvaliteten i statistiken ska kunna upprätthållas och förbättras måste uppdateringen av underliggande register fungera som det är tänkt. 

Hushålls- och bostadsstatistik framställs av uppgifter i lägenhetsregistret och i folkbokföringen. Statistiken har ersatt folk- och bostadsräkningarna (FoB), som senast genomfördes år 1990. Med "lägenhet" menas i detta sammanhang alla slags bostäder.

Lagen om lägenhetsregister medger användning för:

  1. Folkbokföring
  2. Framställning av statistik
  3. Forskning
  4. Planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande.

SKR ser gärna en lagändring i syfte att tillåta användning även för andra ändamål, till exempel av räddningstjänst och polis. En sådan utveckling kräver dock en mycket hög kvalitet på uppgifterna. Idag finns vissa kvalitetsbrister i lägenhetsregistret. Bland annat finns det ett bortfall av lägenheter som innebär att 2,1 procent av befolkningen inte är folkbokförda på en lägenhet (2018). I denna siffra ingår även personer "På kommunen skriven" samt "Utan känd hemvist", drygt 15 000 personer.

Bostadsbeståndet, SCB

Uppdateringar av lägenhetsregisret

Kommunerna uppdaterar lägenhetsregistret med hjälp av uppgifter från fastighetsägarna och beslutar om vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla. Dessutom beslutar kommunerna om nya adresser där det behövs.

Som fastighetsägare är man alltså skyldig att lämna uppgifter till kommunen om sådana förändringar i sitt lägenhetsbestånd som innebär att uppgifterna i registret behöver ändras. På Lantmäteriets webbplats finns information om hur uppgifter i registret definieras och hur lägenhetsnumreringen ska göras.

Lägenhetsregistret, Lantmäteriet

Informera om lägenhetsnummer

Fastighetsägaren är även skyldig att informera de boende om lägenhetsnumren och att anslå dem på en väl synlig plats i byggnaden, exempelvis på namntavlan, dörrarna eller post- och fastighetsboxar.

Boende som saknar uppgift om sitt lägenhetsnummer ska vända sig till sin fastighetsägare. Vid byte av bostad behöver boende göra flyttanmälan, även vid flytt inom samma trappuppgång.

Råd till kommuner angående uppdatering av lägenhetsregistret återfinns i Lantmäteriets handbok Ajourföring Lägenhetsregister. Kommunerna kan även kontakta BAL-supporten vid myndigheten.

Handbok, Ajourhållning Lägenhet (PDF)

BAL-support vid Lantmäteriet

Författningar

Lag (2006:378) om lägenhetsregister

Förordning (2007:108) om lägenhetsregister

Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2007:3) om lägenhetsregister (PDF)

Lantmäteriverkets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2013:5) om lägenhetsregister (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset