Publicerad 18 mars 2021

Buller vid planering och byggande

SKR har arbetat aktivt för att bullerreglerna ska göra det möjligt att bygga bostäder och samtidigt värna om människors hälsa. Regelverket ska dessutom vara enhetligt över hela landet. Nu finns både lagstiftning och vägledning inom området.

Trafikbuller – vad gäller för detaljplaner och bygglov

Boverket har gett ut en vägledning om hur bullerreglerna om trafikbuller ska tillämpas.

Boverkets vägledning om trafikbuller

SKR har i samarbete med Trafikverket och Stockholms stad tagit fram en handbok "Skapa goda ljudmiljöer". Syftet med handboken har varit att sammanställa aktuell kunskap och göra den tillgänglig. Den tar upp nya erfarenheter om vad som fungerar och vad som behöver utvecklas ytterligare.

Skapa goda ljudmiljöer

Viktigt att tänka på

När man jobbar i bullerutsatta lägen kan man inte jobba med alltför fri reglering av byggnaders placering och storlek i detaljplaner (de kallas ofta flexibla detaljplaner). Så här skriver Boverket i sin vägledning:

I bullerutsatta lägen är det normalt inte lämpligt eller ens möjligt att jobba med flexibla planer. I dessa lägen krävs ofta en viss typ av bebyggelse för att göra marken lämplig för användningen och detta måste säkerställas genom regleringar i detaljplanen.

Boverkets vägledning, Flexibla planer i bullerutsatta lägen

Översiktlig bedömning av buller från vägtrafik vid bygglov

Om det inte finns en detaljplan ska ljudnivåerna prövas vid bygglov om det kan finnas risk för störande omgivnings­buller. SKR och Boverket har tagit fram en broschyr som presenterar två metoder för att översiktligt kunna bedöma ekvivalenta (genomsnittliga) bullernivåer från vägtrafik vid bostäder som är mellan 1 och 5 våningar.

Hur mycket bullrar vägtrafiken, Boverket och SKR

Vägledning för industribuller

Boverkets har även utarbetat en vägledning som ska ge stöd vid planläggning och byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från industrier och annan liknande verksamhet.

Boverkets vägledning för industribuller

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset