Publicerad 14 oktober 2021

När kommer nya regler om marknadskontroll eller kemikalietillsyn?

Frågan om kompletterande regel för marknadskontroll bereds för närvarande på Utrikesdepartementet och en departementspromemoria har aviserats under hösten.

Regeringen har tillsatt en bokstavsutredning som ska ta fram en lagrådsremiss som ska omfatta de författningsändringar som krävs för att ge marknadskontrollförordningen fullt genomslag i Sverige. Utredarna ska bland annat föreslå ändringar i miljöbalken och det innebär att de måste ta ställning till frågan om det går att avgiftsfinansiera marknadskontrollen. Utöver det ska utredarna lägga fram ett förslag till ändringar på förordningsnivå, inklusive miljötillsynsförordningen. Följaktligen måste bokstavsutredningen presentera ett förslag på vad kommunerna ska göra på marknadskontrollområdet och hur den verksamheten ska finansieras.

Författningsändringarna föreslås träda ikraft den 31 maj 2022. För att det ska hinnas med bör en lagrådsremiss beslutas av regeringen i januari nästa år.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset