Publicerad 20 oktober 2023

Hur kan vi ta betalt för uppföljning?

Uppföljning enligt kontrollförordningen innebär särskilda krav.

Begreppet bristande efterlevnad innebär att konstaterade avvikelser vid kontroll är företagarens ansvar att åtgärda. Skulle detta inte ske är detta att betrakta som bristande efterlevnad. Detta medför att enbart avvikelsen eller klagomålet inte räcker för att konstatera bristande efterlevnad. Myndigheten måste även göra en bedömning om huruvida avvikelsen är mindre, allvarlig eller kritisk. För mindre avvikelser behövs oftast inga skriftliga rekommendationer från myndigheten. Här kan råd eller avvikelserekommendation räcka. Sådana råd är främst avsedda för att företaget ska konsultera expertis för att titta på frågan. För allvarliga brister krävs åtgärd och/eller redogörelse från verksamheten om hur den tänkt åtgärda bristen. Krav som ställs inom myndighetensutövningen ska dock formuleras som beslut. Myndighet skriver föreläggande och uppföljning sker. För kritiska brister så ska myndigheten agera direkt med lämpliga åtgärder såsom exempelvis förbud, åtalsanmälan med mera.

Kontrollförordningens bestämmelser om finansiering (Art 79 EU 2017/625 ) innebär att företagen och inte skattebetalare ska stå för kostnaderna för bristande efterlevnad (PollutersPaysPrinciple). Det finns ingen direkt koppling mellan föreläggande och avgift utan det viktiga är om företaget inte vidtagit åtgärder för efterlevnad av lagen. När bristande efterlevnad konstaterats så måste myndigheten göra bedömningen i vilka fall avvikelserna leder till åtgärder från myndigheten som ska debiteras särskilt. Ett sådant exempel skulle kunna vara att varan är felaktig men företaget har redan vidtagit rimliga åtgärder såsom återkallat produkten/varan med mera.

Det är viktigt att skilja på ordinarie offentlig kontroll och uppföljning av offentlig kontroll. Det första ingår i finansieringen som sker via riskklassning eller andra taxemodeller, där frekvensen är fastslagen och fast avgift eller timavgift tas ut. Vid sådana kontrollbesök utgår avgift även om inga brister konstateras. Vid det andra fallet om uppföljning så tas avgift ut om myndigheten måste göra uppföljning av bristande efterlevnad.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.