Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Tillsynsbegreppet

Av miljöbalkens regler (26 kap. 1 §) framgår följande:

Tillsynen ska säkerställa syftet med miljöbalken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken”. Med tillsyn avses att tillsynsmyndigheten ska

1. på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalkens samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs

2. underlätta för en enskild att fullgöra sina skyldigheter enligt de handlingsregler som avses i 1 genom information och liknande verksamhet, och

3. fortlöpande bedöma om villkor för miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd är tillräckliga.

Tillsynsbegreppet ursprungliga motiv fanns i förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45, del 1, sid. 493-496). Genom antagande av prop. 2019/20:137 har begreppet delvis förändrats. Av förarbetena (prop. 2019/20:137 s 86) framgår att tillsyn enligt första punkten omfattar åtgärder för att kontrollera att miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken följs. Tillsyn innefattar även åtgärder som syftar till att kontrollera att regler som gäller för t.ex. ett område, ett naturföremål eller en växtart följs. Sådana åtgärder är att som tillsyn även om det när åtgärden inleds är oklart om någon verksamhetsutövare har brustit i regelefterlevnaden.

Andra punkten klargör att med tillsyn avses även information och liknande verksamhet som underlättar för en enskild att fullgöra sina skyldigheter enligt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken. Det innefattar information till en enskild aktör men även vägledning till en enskild om hur denne metodiskt kan gå till väga för att själv avgöra vilka åtgärder som är lämpliga att vidta för att försäkra sig om att gällande regler följs (prop. 2019/20:137 s 86). Till skillnad från vad som tidigare gällt ska den främmande verksamheten rikta sig till en enskild för att anses som tillsyn. Information som riktar sig till en obestämd krets är inte tillsyn (prop. 2019/20:137 s 87). För att förtydliga att tillsynsmyndigheten inte är skyldig att bistå en enskild aktör med detaljerade råd om hur den ska bedriva sin verksamhet tas ordet rådgivning bort.

Ordet tillsyn bör avse sådan verksamhet som riktar sig direkt till en verksamhetsutövare. Genom att begränsa tillsynen till regelefterlevnad klargörs att det miljöstrategiska arbetet inte är tillsyn (prop. 2019/20:137 s. 43). Som framgår ovan kan regelefterlevnad ibland behöva kontrolleras trots att det, i vart fall inledningsvis, saknas en given verksamhetsutövare. Det kan t.ex. handla om att följa upp ett klagomålsärende om att skyddsföreskrifter inte följs. Sådana åtgärder bör enligt förarbetena ingå i tillsynen (prop. 2019/20:137).

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.