Publicerad 20 december 2023

Statistik inom tillsyn och kontroll

Här sammanställer SKR resultat och analys från enkäten om miljö- och hälsoskydd 2023. Svaren avser hur det såg ut 1 januari 2023 om inget annat anges.

SKR undersöker ungefär vart fjärde år bland annat hur landets miljö- och hälsoskyddskontor använder SKR:s taxeunderlag, och hur kommunerna valt att organisera sig. I år intresserar vi oss särskilt för kompetensförsörjning och hur man samverkar.

SKR har sammanställt och analyserat resultaten av en enkät som ställdes till samtliga miljökontor avseende läget den 1 januari 2023. Resultaten från enkäten grupperas frågeområdena nyckeltal, organisation, kompetensförsörjning och samverkan och i vissa fall jämförs svaren med enkätsvaren från tidigare år.

Nyckeltal

SKR tar fram nyckeltal som kan vara till hjälp vid jämförelser. Vanliga nyckeltal är handläggningskostnad per timme, kostnadstäckning, tjänster och årsarbetskrafter. Ta del av senaste statistiken inom området.

Nyckeltal

Organisation

Kommuner kan organisera sin verksamhet och myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet på olika sätt. En viktig aspekt är att klara kommunallagens regler om jäv, eftersom det har betydelse för trovärdigheten i myndighetsutövningen. Ta del av senaste statistiken inom området.

Organisation

Kompetensförsörjning

SKR har tagit fram statistik för kompetensförsörjning inom myndighetsutövningens områden, som kan vara till hjälp vid jämförelser. Ta del av senaste statistiken inom området.

Kompetensförsörjning

Samverkan

För att klara uppdraget inom miljönämndens område behöver kommuner samarbeta mera. Avtalssamverkan är ett sätt att arbeta tillsammans inom avgränsade områden och behålla kontrollen över verksamheten. Ta del av senaste statistiken inom området.

Samverkan

SKR:s taxeunderlag

SKR lanserade den behovsstyrda taxemodellen sommaren 2018. Intresset är stort och det blir fler och fler kommuner som använder modellen.

SKR:s taxeunderlag

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.