Publicerad 15 mars 2021
Frågor och svar

Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat och inte kräver utredning

Avgift tas inte ut för klagomål som visat sig obefogade, se 3 § 1 p i taxeunderlaget. Denna skrivning har funnits i det tidigare underlaget för taxan på området och har motsvarigheter på andra områden. Vilka klagomål som är obefogade kan dock vara svårt att bedöma inom miljö- och hälsoskyddsområdena och i vissa fall kan det först efter utredningsinsatser visa sig att klagomålet varit obefogat. Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har den 23 september 2009 (mål nr M 2128-09) uttalat sig på följande sätt.

Såsom tillsynsmyndighet åligger det miljö- och hälsoskyddsnämnden att på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken, samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndighetens kostnader för prövning och tillsyn bekostas inte av samhället utan av avgifter som betalas av den som söker tillstånd eller är föremål för tillsyn. Den som blir föremål för tillsynsmyndighetens prövning kan därför bli skyldig att betala en tillsynsavgift även i de fall då tillsynsmyndigheten efter tillsynen avstår från att meddela ett åtgärdsföreläggande.

I de fall då myndighetens tillsyn föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat ska tillsynsavgift inte tas ut. Härmed avses främst fall där klagomålen visar sig vara ogrundade, och således inte fall som detta, där tillsynsmyndigheten först efter inspektion och ytterligare utredning kunnat konstatera att fastighetsägaren inte orsakat olägenheten.

I Mark- och miljööverdomstolens dom den 29 oktober 2009 (mål nr M 5810-09) ansåg domstolen att tillsynsavgift inte kunde tas ut i enlighet med taxan, som överensstämde med SKL:s underlag, då klagomålet visat sig obefogat och således inte omfattades av taxan. Bestämmelsen i taxan har omformulerats mot den bakgrunden.

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.