Publicerad 9 april 2021

Nya bestämmelser om livsmedelsavgifter

Här har vi samlat frågor och svar om de nya bestämmelserna om livsmedelsavgifter som trädde i kraft 1 april 2021.

Riksdag och regeringen har fattat beslut om ändringar i lagar och förordningar som påverkar hur kommunerna kan ta ut avgifter inom livsmedelskontrollen. Bland annat införs efterhandsdebitering och det nya begreppet annan offentlig verksamhet. SKR avser att lansera ett nytt underlag till taxebestämmelser och mall för beräkning av handläggningskostnad under tidig höst 2021.

 • Vilka ändringar har gjorts i lagar och förordningar?

  Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (2017/625) antog riksdagen 25 februari 2021 ändringar i nio svenska lagar, däribland livsmedelslagen. Ändringarna handlar främst om införandet av det nya uttrycket annan offentlig verksamhet, som är en beteckning för myndighetsuppgifter av mer administrativ karaktär, som till exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, föreläggande med mera.

  I samband med lagändringarna har regeringen också beslutat om ändringar i ett antal förordningar. En helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) har införts (LAF). Den gamla förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll upphörde att gälla med undantag för några bestämmelser, däribland 3 och 9 §§ som handlar om årlig kontrollavgift som betalas i förskott.

  Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 1 april 2021.

 • Vad innebär ändringarna för kommunerna?

  Lag- och förordningsändringarna innebär att kommunerna nu kan ta ut avgifter för både offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, begrepp som infördes i och med den nya kontrollförordningen.

  Det innebär också att efterhanddebitering införs för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (7 § LAF). Bestämmelsen om efterhandsdebitering trädde i kraft 1 april. Eftersom bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den gamla förordningen (2006:1166) får tillämpas till utgången av 2023, samt att den årliga avgiften då får omfatta kostnader även för annan offentlig verksamhet behöver inte kommunerna gå över till efterhandsdebitering förrän 2024. Det är alltså fullt möjligt att ta ut årliga avgifter i förväg till utgången av 2023 och göra en stegvis övergång till efterhandsdebitering.

  Efter den 1 april 2021 är det alltså upp till varje kommunal kontrollmyndighet att själv bestämma hur övergången till efterhandsdebitering ska ske på bästa möjliga sätt.

 • Hur kan kommunerna gå över till efterhandsdebitering?

  SKR har tillsammans med de kommuner som ingår i SKR:s livsmedelsnätverk Sveriges Nätverk för Offentlig kontroll inom Livsmedelskedjan (SNOL) påbörjat en diskussion om hur övergången till efterhandsdebitering kan gå till.

  Det nuvarande systemet med årliga avgifter innebär en skyldighet för kommunerna att årligen ta ut en avgift från alla registrerade verksamheter oavsett om kontroll utförs under året eller ej. Avgifterna är schabloniserade och fördelade över flera år. Kontrollen utförs enligt kontrollmyndighetens kontrollplan och innebär att varje verksamhet ska erhålla kontroll motsvarande sin riskklassning och avgift inom en treårsperiod.

  Att ersätta detta förhandsdebiteringssystem med schablonavgifter med ett efterhandsdebiteringssystem innebär att helt nya kommunala taxebestämmelser behöver arbetas fram och beslutas av kommunfullmäktige. Därutöver behöver en smidig övergång från det ena avgiftssystemet till det andra säkerställas, både utifrån livsmedelsföretagarnas och kontrollmyndigheternas perspektiv.

  Kommunerna kan välja att antingen föra över samtliga verksamheter samtidigt eller att slussa över verksamheter under flera års tid. De kommuner som har räknat på vad de olika lösningarna innebär ser att det finns utmaningar med båda tillvägagångssätt. SKR ser att det är viktigt att kommuner redan nu börjar fundera på hur övergången ska gå till.

  I samarbete med SNOL-nätverket har SKR för avsikt att återkomma med mer information om hur Sveriges kommuner kan gå över till efterhandsdebitering på ett samordnat och likvärdigt sätt. Några av de frågor som diskuteras är hur avgiftsbesluten ska specificeras (schablon per moment eller debitering timme per timme), hur efterhandsdebitering ska förhålla sig till Livsmedelsverkets kontrollfrekvenser samt hur debitering av nyregistrerade livsmedelsföretag ska ske.

  SKR och kommunerna har också för avsikt att ta fram informationsmaterial om efterhandsdebitering för att informera näringsliv, förtroendevalda och chefer.

 • Kan kommunerna gå över till efterhandsdebitering redan 2021?

  Vad beträffar kontrollåret 2021 är kommunerna skyldiga att ta ut en årlig avgift från alla registrerade verksamheter. Införandet av övergångsbestämmelsen om efterhandsdebitering från 1 april 2021 förändrar inte det faktum att fakturor redan bör ha skickats ut. Har kommunen ännu inte debiterat den årliga avgiften och önskar en övergång till efterhandsdebitering under innevarande år får kommunen själv bedöma hur det ska genomföras på ett lämpligt sätt.

 • När ska SKR uppdatera taxeunderlagen?

  SKR har för avsikt att under 2021 ta fram nya underlag och vägledning för kommunernas finansiering av livsmedelskontrollen. Arbetet sker i nära samarbete med de kommuner som ingår i SNOL:s arbetsgrupp för finansiering.

  Hösten 2021 lanseras nya taxebestämmelser, en uppdaterad beräkningsmall för handläggningskostnader och vägledning hur underlagen används.

 • Vilken information kommer SKR att komma med till kommunerna?

  SKR avser att uppdatera hemsidan för finansiering av livsmedelskontroll löpande under processens gång. Vi kommer att uppdatera hemsidan med ny information och publicera nya underlag när att de är klara. SKR planerar även för att vid något eller några tillfällen av webbmötena Tillsyn och taxor behandla frågor om de nya livsmedelsreglerna och efterhandsdebitering med erfarenheter från diskussionerna i SNOL.

  Tillsyn och taxor, webbmöten

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset