Publicerad 9 februari 2021

Samråd om vattenförvaltningen 2021–2027

Vattenmyndigheterna föreslår nya åtgärder för de kommande sex årens vattenförvaltning och bjuder in till samråd. Åtgärdsarbetet för att uppnå god vattenkvalitet i våra vatten är viktigt och kommuner och regioner har en viktig roll.

SKR bedömer att det är viktigt att kommuner och regioner studerar förslagen till åtgärder och miljökvalitetsnormer och svarar på samrådet, inte minst eftersom det enligt förslaget tillkommer nya uppgifter.

Åtgärdsprogrammen är rättsligt bindande för myndigheter och kommuner och innehåller de åtgärder som myndigheter och kommuner behöver göra för att nå miljökvalitetsnormerna för god vattenkvalitet. Flera åtgärder från tidigare förvaltningscykel finns kvar men det tillkommer också nya krav på vattenplanering för landets alla kommuner samt till Region Skåne och Region Stockholm som har regionplaneringsansvar utifrån Plan- och Bygglagen.

Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021–2027, Vattenmyndigheterna

Finansiering saknas i flera fall

Ett antal åtgärder ska finansieras med tillsynsavgifter eller med statligt stöd, men flera åtgärder har ingen princip för finansiering, vilket inte är förenligt med den kommunala finansieringsprincipen.

Finansieringsprincipen

SKR: ”Arbetet måste organiseras om”

SKR kommer att behandla ärendet i styrelsen först i april, men har i tidigare remissvar med anledning av Vattenförvaltningsutredningen (2019:66) lyft att arbetet med vatten i Sverige måste organiseras om. Det har snart gått tre förvaltningscykler utan att arbetet med åtgärder i Sverige kommit igång på allvar. Det är nu nödvändigt att besluta om de organisationsförändringar som föreslogs i ovan nämnda utredning, säkerställa finansiering och göra ordentliga prioriteringar i det fortsatta arbetet. Det är omöjligt att göra allt överallt.

En utvecklad vattenförvaltning, SKR:s betänkande av vattenförvaltningsutredningen, april 2020 (PDF) Pdf, 46 kB.

En utvecklad vattenförvaltning, (SOU 2019:66), Regeringen

Lämna synpunkter senast 30 april

Samrådet innehåller förslag till ny förvaltningsplan, nya åtgärdsprogram samt miljökvalitetsnormer för de fem vattendistrikten utifrån de krav som finns i EU:s ramdirektiv för vatten. Du kan lämna synpunkter på hela eller delar av förslaget.

Lämna synpunkter på vattenförvaltningen 2021–2027, Vattenmyndigheten

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR