Publicerad 16 maj 2022

Revidering av underlag för miljöbalkstaxan

SKR har reviderat underlagen för miljöbalkstaxans bilagor 1, 2 och 3. Revideringen har tagit hänsyn till synpunkter och regeländringar mellan juni 2018 och december 2021.

Taxebilaga 1, version 5.0

Taxebilaga 2 och 3, version 5.0

De formella ändringarna är sådana som behövs för:

  • Överensstämmelse med ändrade/nya författningar,
  • överensstämmelse med relevanta delar av den statliga tillsynstaxan (FAPT, förordningen om avgifter för prövning och tillsyn),
  • att tillmötesgå kommuner som påtalat behov av tillägg/ändring,
  • rättelse av felskrivningar, inkonsekvenser etc samt precisering av lagrum för att underlätta vissa gränsdragningar eller förtydliga undantag (taxebilaga 1).

Detaljerad beskrivning över förändringar

Samtliga förändringar som har gjorts är nedtecknade i en förändrings-logg.

Förändringar taxebilaga 1

Förändringar taxebilaga 2 och 3

Ny version, 5.0

Vidare har underlagen setts över för att underlätta användande och medge kommunerna ökade möjligheter till egna justeringar. Bilagorna, som nu uppgraderats till version 5.0, har fått nytt format och ny layout. Justeringar och mindre uppdateringar av innehållet kommer namnges version 5.1 osv till dess att nästa större revidering behöver göras.

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.