Publicerad 14 mars 2022

Aktuella FoU-projekt

SKR:s utvecklingsarbete på fastighetsområdet finansieras av tre fonder. Här är en sammanställnining av aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt gällande fastighetsfrågor.

De tre fonderna för forskning och utveckling finansierar utvecklingsprojekt och vissa forskningsprojekt, där målsättningen är att ge kunskap, inspiration och möjlighet till utbyte av erfarenheter.

Respektive fonds styrelse tar beslut om vilka projekt som ska genomföras.

Merparten av arbetet bedrivs i projektform tillsammans med medlemmarna. Kunskapen från projekten presenteras ofta i en skrift, under en konferens eller i form av utbildning. På så sätt blir kunskapen användbar i praktiken.

Sammanställning av FoU-fondernas projekt

Fou-fonden för kommunernas fastighetsfrågor – Kommunfonden

Agenda 2030 – hållbarhetsaspekter

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbete pågår

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur: Pilotstudie – Kommunernas verksamhetslokaler och särskilda boenden kopplat till Nära Vård

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbetet pågår

Fastighetsinvesteringar ur ett livscykelperspektiv

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbete pågår

Fler kommuner som medlemmar i FoU-fonden

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbete pågår

Forskningsstudie om lärmiljöer (grundskolor)

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbete pågår

Högskolan i Gävle: Forskningsstudie om lärmiljöer i tre förskolor Delstudie 1

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Skriftproduktion

Högskolan i Gävle: Forskningsstudie om lärmiljöer i två grundskolor

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Normativ vägledning för systematiskt informationssäkerhetsarbete – fastighetsperspektivet

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Projektarbetet pågår

Stöd för implementering av effektivare granskningsprocess

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Skriftproduktion

Stödmaterial för krav på digitala leveranser - pilot

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Skriftproduktion

Test LCA-verktyg och bidrag till framtida klimatdeklarationer av byggnader

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbetet pågår

Uppdatering av skriften "Gäller LOU vid hyra av lokaler"

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Skriftproduktion

FoU-fonden för regionernas fastighetsfrågor – Fastighetsrådet

Aktörsnätverket för vårdens byggda miljöer

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Chalmers Centrum för vårdens arkitektur (CVA)

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Projektarbetet pågår

Förstudie om byggkostnader i regionerna

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Projektarbetet pågår

Förstudie primärvårdens lokaler

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Skriftproduktion

Nyckeltalsnätverk fastighetsnyckeltal

Projektledare: Felix Krause
Projektskede: Nätverksmöten

Regionernas kunskapsnav – återfinns under Vårdens lokaler på

www.offentligafastigheter.se

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbetet pågår

Säkerhet och trygghet i sjukhuslokaler

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Skriftproduktion

Implementeringsstöd till Den robusta sjukhusbyggnaden

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbetet pågår

Gemensamma definitioner och processer på vårdbyggnadsområdet

Projektledare: Fredrik Johansson
Projektskede: Upphandling

Samarbetet Offentliga fastigheter

Fastighetssystem – säkerhets- och informationssäkerhetskrav, risker och åtgärder

Projektledare: Bo Baudin
Projektskede: Projektarbetet pågår

Kartläggning av tekniker för kyla inkl. hantering av hög luftfuktighet

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Skriftproduktion

LCA och LCC i beslut

Projektledare: Selda Taner
Projektskede: Skriftproduktion

Återbruk

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Projektarbete pågår

Metodik klimatpåverkan i ombyggnadsprojekt

Projektledare: Saija Thacker
Projektskede: Beslutat ännu ej påbörjat

Informationsansvarig

  • Saija Thacker
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR