Publicerad 1 april 2021

Utvinning ur alunskiffer - kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

  • understryker vikten av kommunens ställningstagande om mark- och vattenanvändning, särskilt för skyddet av dricksvatten, tillmäts betydelse vid hela prövningsprocessen och inte minst inledningsvis vid beslut om undersökningstillstånd
  • är positivt till föreslagna regelskärpningar
  • anser att det är angeläget att öka kunskapen om hantering av miljörisker vid utvinning ur alunskiffer
  • anser att det är viktigt att krav ställs på lämplighet på den som har för avsikt att bearbeta alunskiffer
  • anser att det är bra att påverkan på jord- och skogsbruk utreds särskilt
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.