Publicerad 23 december 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om psykisk hälsa 2022

Syftet med överenskommelsen är att vidmakthålla och stärka den utveckling som skett genom tidigare överenskommelser med målsättningen att öka tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att främja hälsa och förebygga och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla åldrar. I syfte att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsät­tningar för kommuner och regioner och andra berörda har regeringen och SKR enats om att den grundöverenskommelse som tecknades i december 2020 också ska ange inriktningen på det arbete som ska bedrivas under 2022. Denna tilläggsöverenskommelse kom­pletterar grundöverenskommelsen och parterna är överens om att inriktningen för perioden 2022 kvarstår oförändrad i de delar som inte behandlas i denna tilläggsöverenskommelse.

Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR