Publicerad 1 april 2021

Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska utföras

  • SKR tillstyrker i huvudsak Boverkets förslag för att beskriva, definiera och mäta behovsbaserad bostadsbrist
  • SKR tillstyrker den valda inriktningen att utgå från ett efterfrågeperspektiv för framtagande av beräkningsmodellen
  • anser att de beräkningar Boverket gjort sammantaget ger kommuner, regioner och myndigheter, framför allt om de kan följas över tid, en mer strukturerad och gemensam grund för bedömningar av bostadsbristens omfattning utifrån
    ett hushållsperspektiv, men mindre utifrån ett ekonomiskt perspektiv, i kvalitativa termer
  • SKR bedömer att de framtagna måtten sammantaget kan ge en god bild av bostadsbristen på aggregerad nivå men att resultaten behöver behandlas med försiktighet vid nedbrytning av data, framförallt till lokal nivå anser att variabeln hemmaboende unga vuxna bör ersätta pendlingsvariabeln
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.