Publicerad 31 mars 2021

Kompletterande promemoria till betänkandet - En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

SKR vill inledningsvis framhålla att migrationspolitiken i vid bemärkelse omfattar en rad olika regelverk och processer som är avhängiga varandra. Hur det migrationspolitiska systemet i sin helhet utformas kan således påverka förbundets ställningstagande vad avser de nu aktuella förslagen.

  • SKR anser att konsekvensanalysen är bristfällig, vilket medför svårigheter att ta ställning till förslagen. Det krävs vidare analys vad gäller hur förslagen påverkar exempelvis antalet individer som bedöms söka uppehållstillstånd i Sverige och antalet beviljade tillstånd samt vilka ekonomiska och andra konsekvenser som förslagen får för landets kommuner och regioner.
  • SKR anser att det utlänningsrättsliga regelverket måste utformas på ett sådant sätt att nyanlända unga har möjlighet att fullfölja sina studier under samma förutsättningar som andra ungdomar samt göra val som främjar en varaktig etablering på arbetsmarknaden. En långsiktigt hållbar migrationspolitik behöver därför inbegripa bestämmelser som möjliggör
    för vissa barn att stanna i Sverige även efter 18-årsdagen, även om grunden för tidigare uppehållstillstånd upphört.
  • SKR anser att regeringen behöver ta ansvar för att ändamålet med reglerna om uppehållstillstånd för studier (gymnasielagen) uppnås och att de ungdomar som har fått uppehållstillstånd med stöd av detta regelverk samt fullföljt en utbildning ges rimliga förutsättningar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. SKR anser inte att underlaget i den
    kompletterande promemorian ger klarhet i frågan om dessa ungdomar kan omfattas av förslagen.
  • Regeringen måste, enligt SKR, säkerställa att de som får uppehållstillstånd som anhöriga kan folkbokföras och uppbära socialförsäkringsförmåner på samma villkor som andra bosatta individer, även när uppehållstillståndet understiger ett år.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.