Publicerad 31 mars 2021

Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-planering för perioden 2022-2033 och 2022-2037

  • SKR anser att regeringen bör överväga att utöka ramarna för nationell plan med minst 20 procent så att även en del av de behov som finns avinvesteringar i ny infrastruktur ryms, utöver underhållsåtgärder. Nya stambanor bör finansieras utanför nationell plan.
  • SKR anser att det behövs en kraftig ökning av ramarna för länsplanerna och att det behöver bli mer transparent vad som ligger till grund för fördelningen. Det måste finnas en restriktiv hållning till olika former av sam- och medfinansiering mellan anslag och aktörer. Statsbidrag bör i större utsträckning kopplas till länsplanerna och nivån för namngivna åtgärder bör höjas från 25 till 50 miljoner kronor.
  • SKR anser att kommande nationell plan bör avse en period om 12 år och beslutade åtgärder måste genomföras. Det finns ett stort behov av kontinuitet och långsiktighet sett till prioriteringar.
  • SKR efterfrågar en tydligare målstyrning av transportinfrastrukturplaneringen. Nationell plan ska lägga en god grund för en hållbar utveckling i hela Sverige, där exempelvis styrmedel är viktiga för att påskynda omställningen till förmån för ökat kollektivtrafikresande, ökad cykling, ökad användning av elfordon samt fordon med fossilfria bränslen samt mer transporter på sjö och järnväg.
  • SKR anser att arbetet med fyrstegsprincipen behöver ses över, särskilt vad gäller tillämpningen av steg 1 och 2-åtgärder.
  • SKR anser att planeringsprocessen kan effektiviseras och att den kommunala och regionala nivåns inflytande bör stärkas.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.