Publicerad 31 mars 2021

Införandet av en familjevecka påbörjas

SKR avstyrker promemorians förslag av följande skäl:

  • Det är olämpligt att genomföra reformer som minskar arbetskraftsutbudet i kommuner och regioner med tanke på den demografiska utvecklingen framöver. Enligt SKR:s mening kommer det att bli en stor utmaning att klara de ökade volymer som förväntas och samtidigt upprätthålla den kvalitet i
    välfärden vi har vant oss vid. Utmaningen består främst i att klara kompetensförsörjningen.
  • Personalsituationen är för närvarande ytterst ansträngd och förväntas vara det en tid framöver, dels pga coronapandemin, men också pga en underliggande personalbrist.
  • Ledighet med familjedagspenning skulle särskilt öka kvinnors frånvarande på arbetsmarknaden då ledighet enligt förslaget bedöms utnyttjas mer av kvinnor än av män. Kvinnor är redan idag i betydligt högre grad än män frånvarande från arbetsmarknaden främst på grund av deltidsarbete, föräldraledighet inklusive VAB, obetalt hemarbete samt sjukfrånvaro. Välfärdssektorns medarbetare består till 80 % av kvinnor och antalet arbetade timmar behöver öka snarare än minska.
  • Dessutom vänder sig SKR mot promemorians resonemang om att kommunsektorn skulle tjäna ekonomiskt på att antalet arbetade timmar minskar
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.