Publicerad 21 april 2021

Hållbar slamhantering (SOU 2020:3)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) delar utredningens utgångspunkter avseende
riskbedömning. SKR avstyrker utredningens förslag alternativ 1 och tillstyrker utredningens förslag alternativ 2. SKR tillstyrker utformningen av förslaget om krav på
återvinning av fosfor men anser att potentialen för återföring i relation till kostnaderna
för det behöver analyseras bredare. SKR tillstyrker att dispenser som meddelats med
stöd av 15 kap. miljöbalken för eget omhändertagande ska utgöra undantag från
de nya kraven.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.