Publicerad 11 mars 2022

Aktivitetskravet i plan- och bygglagen

I promemorian föreslås att det så kallade aktivitetskravet tas bort för vissa projekt som omfattas av MKB-direktivet. Aktivitetskravet innebär att den som avser att överklaga en kommuns beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som huvudregel skriftligen ska ha framfört synpunkter  som inte har blivit tillgodosedda under planprocessens gång.

Ladda ner remissvar (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR