1. Skrivelse till skolministern om distansunderundervisning som särskilt stöd

  Skrivelse till utbildningsdepartementet om konsekvenserna av den nya regleringen om distansundervisning som särskilt stöd. I dagsläget får inga elever tillgång till distansundervisning som särskilt stöd trots att de har behov av det. Regelverket utgör ett hinder och behöver därför förändras. Utbildningsberedningen har berett skrivelse till skolministern om behovet av att ändra regelverket och även peka på möjliga lösningar i rådande läge. 

  Typ av handling
  Skrivelse
  Besvarad av SKR
  2022-05-25
  Verksamhetsområde
  Skola
 2. Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

  Promemorian tar i huvudsak upp frågan om ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. Kansliets förslag är att förbundet tillstyrker förslaget om etableringsstopp.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2022-05-20
 3. Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU – Utredning som ett led i socialutskottets beredning av fråga om ändring i LVU

  Promemorian tar i huvudsak upp frågan om en ny grund för vård enligt LVU och det föreslås att flyttningsförbudet tas bort och flyttas till socialtjänstlagen. Vidare föreslås att möjligheten att begära en hemtagningsutredning av barn som vårdas enligt LVU begränsas.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2022-05-20
 4. Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen SOU 2021:62

  Betänkandet omfattar kartläggning och analys av den offentliga förvaltningens behov av åtgärder avseende användning av e-legitimation i tjänsten samt förslag på sådana åtgärder. Med e-tjänstelegitimation avses i detta betänkande en e-legitimation för den som tjänstgör vid eller innehar uppdrag för en organisation och som anskaffats av den organisationen

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2022-05-20
 5. Rätt mottagare - Granskning och integritet (SOU 2021:99)

  Delbetänkandet omfattar förslag för såväl den statliga som den kommunala och regionala bidragsgivningen till civilsamhället samt vid ägar- och ledningsprövning.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2022-05-20
 6. Rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta

  Styrelsen föreslås besluta att rekommendera regioner att erbjuda vaccination mot mässling kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt mässlingsskydd. Rekommendationen även avser både de som söker skydd enligt massflyktsdirektivet och asylsökande.

  Typ av handling
  Rekommendation
  Besvarad av SKR
  2022-05-20
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 7. Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att samla ansvaret för behandling för personer med skadligt bruk och beroende hos en huvudman. Förslaget är att regionernas hälso- och sjukvård ska ansvara för all behandling av skadligt bruk och beroende, vilket då innebär en perspektivförskjutning för socialtjänstens arbete med målgruppen.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2022-04-22
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 8. Hemställan gällande utredningen Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik

  SKR anser att det är angeläget med ett säkerställande av att den pågående utredningen Ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik S 2021:01 får förutsättningar att leverera ett resultat som är långsiktigt och hållbart. En rättslig reglering för utlämnande av försäljningsstatistik för hela läkemedelsmarknaden är nödvändig och med utredningens nuvarande uppdrag, tidsram och resurser bedömer SKR att det inte finns tillräckliga förutsättningar för detta.

  Typ av handling
  Hemställan
  Besvarad av SKR
  2022-04-22
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 9. Hemställan gällande nationell samordning av CBRN-utrustning för hälso- och sjukvård

  I såväl vardag, fredstida kriser som vid höjd beredskap är det viktigt att hälso- och sjukvården i Sverige har en god gemensam skyddsnivå mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN). Det är sällan CBRN-händelser inträffar, men när så sker krävs specifik utrustning och kompetens.

  Typ av handling
  Hemställan
  Besvarad av SKR
  2022-04-22
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 10. En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågorna om förstärkt straffrättsligt skydd för samhällsnyttiga funktioner så som sjukvård, skola, social- och räddningstjänst, förstärkt straffrättsligt skydd för journalister samt om det straffrättsliga ansvaret för tjänstefel bör utvidgas och om straffskalan för brott mot tystnadsplikten bör skärpas.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2022-04-22