Publicerad 21 november 2022

SKR:s arbete som bidrar till de 17 globala målen

Agenda 2030 innehåller 17 mål och 169 delmål som i Sverige kallas de Globala målen.

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030. Samtliga 193 medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Mål och delmål

Agenda 2030 innehåller 17 mål, 169 delmål och 230 indikatorer som är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

SKR:s arbete med Agenda 2030

SKR vill tillsammans med kommuner och regioner skapa förutsättningar för en hållbar välfärd och utvecklig i hela landet. Förbundets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

Inriktningen för SKR 2020-2023

Mål 1: Ingen fattigdom

Agenda 2030-mål 1, ingen fattigdom

Fattigdom innebär bland annat brist på frihet, makt, inflytande, hälsa och utbildning – alltså fler dimensioner än ekonomisk fattigdom. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor.

SKR:s arbete som bidrar till mål 1 – ingen fattigdom

Mål 2: Ingen hunger

Agenda 2030-mål 2, ingen hunger

Idag lever omkring 850 miljoner människor i världen i hunger. Särskilt fokus ska ligga på att trygga livsmedelsförsörjningen för flickor och pojkar, flickor i puberteten och gravida kvinnor som löper störst risk för svält och undernäring. Mål 2 handlar också om att uppnå en bättre kosthållning och ett hållbart jordbruk.

SKR:s arbete som bidrar till mål 2 – ingen hunger

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Agenda 2030-mål 3, Hälsa och välbefinnande

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.

SKR:s arbete som bidrar till mål 3 – hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Agenda 2030-mål 4, God utbildning för alla

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Därför har utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan.

SKR:s arbete som bidrar till mål 4 – god utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Agenda 2030-mål 5, jämställdhet

Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra.

SKR:s arbete som bidrar till mål 5 – jämställdhet

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Agenda 2030-mål 6, rent vatten och sanitet

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom.

SKR:s arbete som bidrar till mål 6 – rent vatten och sanitet

Mål 7: Hållbar energi för alla

Agenda 2030-mål 7, hållbar energi för alla

Global tillgång till modern och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt.

SKR:s arbete som bidrar till mål 7 – hållbar energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030-mål 8, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta instängda i en ond cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män. Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.

SKR:s arbete som bidrar till mål 8 – anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Agenda 2030-mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Att investera i infrastrukturen och anpassa industrier för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.

SKR:s arbete som bidrar till mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 10: Minskad ojämlikhet inom och mellan länder

Agenda 2030-mål 10, minskad ojämlikhet

Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper, baserat på bl.a. kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status, ökat.

SKR:s arbete som bidrar till mål 10 – minskad ojämlikhet inom och mellan länder

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Agenda 2030-mål 11, hållbara städer och samhällen

Urbaniseringen är omfattande i hela världen. I dag bor hälften av världens befolkning i urbana områden, men år 2050 förväntas andelen ha stigit till 70 procent. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering.

SKR:s arbete som bidrar till mål 11 – hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Agenda 2030-mål 12, hållbar konsumtion och produktion

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier.

SKR:s arbete som bidrar till mål 12 – hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringen

Agenda 2030-mål 13, bekämpa klimatförändringen

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.

SKR:s arbete som bidrar till mål 13 – bekämpa klimatförändringen

Mål 14: Hav och marina resurser

Agenda 2030-mål 14, hav och marina resurser

Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden.

SKR:s arbete som bidrar till mål 14 – Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Agenda 2030-mål 15, ekosystem och biologisk mångfald

En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent. Att ta ansvar för detta åligger utvecklade såväl som utvecklingsländer.

SKR:s arbete som bidrar till mål 15 – ekosystem och biologisk mångfald

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030-mål 16, fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld. God samhällsstyrning, rättsstatens principer och En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde.

SKR:s arbete som bidrar till mål 16 – fredliga och inkluderande samhällen

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Agenda 2030-mål 17, genomförande och globalt partnerskap

Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att det globala partnerskapet återvitaliseras för att säkerställa agendans genomförande. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå genom 2030-agendan.

SKR:s arbete som bidrar till mål 17 – genomförande och globalt partnerskap

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.