Publicerad 29 september 2021

Att stärka innovationsförmågan – erfarenheter från kommuner

I en ny skrift lyfts erfarenheter och lärdomar från 13 kommuner som arbetat med förnyelse och innovation i så kallade idéslussar. Den belyser de lärdomar, insikter och svårigheter som organisationerna har hanterat i sitt förnyelsearbete.

Kommunernas insikter och lärdomar kan vara viktiga inspel när andra kommuner vill utveckla förmågor, processer och arbetssätt som stärker organisationers innovationsförmåga. Den digitala skriften riktar sig till dig som är ledare eller medarbetare i kommunal verksamhet med ansvar för att utveckla och förnya verksamheten.

Webbrapport: Att stärka innovationsförmågan, SKR

Fyra perspektiv på att erbjuda service och tjänster med hög kvalitet, trots begränsade resurser

En del av svaret handlar om att tänka och göra nytt, om att möta behov och skapa värde för medborgare, brukare, företag på nya sätt. Men det finns inget enkelt svar på frågan om vad en organisation behöver göra för att stärka sin innovationsförmåga men det finns en hel del kunskaper och lärdomar.

I skriften redovisas erfarenheter från de kommunala idéslussarna utifrån fyra perspektiv:

 1. Synen på innovation; Det handlar om hur innovation som begrepp och fenomen kan förstås och användas som perspektiv i verksamhetsutveckling.
  De studerade kommunerna pekar på vikten av att diskutera vad innovation, digitalisering och kvalitet står för i en organisation: inte för att komma fram till strikta definitioner utan för att forma ett gemensamt språk som underlättar en gemensam inriktning.
 2. Struktur och kultur; Är viktiga byggstenar i utformningen av en innovativ organisation.
  Det räcker inte att stärka kulturen, det behövs även strukturer och systematik. Kultur och struktur går hand i hand. Genom att bygga upp strukturer för att hantera idéer så påverkas även organisationskulturen.
 3. Strategiskt och operativt; Belyser olika perspektiv i en förändringsprocess.
  Det är svårt att få till handling enbart med ett strategisk perspektiv och ett uteslutande operativt perspektiv riskerar att inte ge någon bestående förflyttning. Företrädarna för kommunerna betonar värdet av jobba både strategiskt och operativt och kontinuerligt söka förankring hos ledning och politik.
 4. Medarbetare och chefer; Det handlar om roller och kunskaper. Innovationsförmåga bygger på delaktighet, kunskap och insikter hos både chefer och medarbetare. Flera kommuner lyfter betydelsen av att stärka chefernas kunskaper. Genom att utforma ledarskapsprogram har kommunerna rustat chefer och ledare att jobba med innovationsfrågor.

Bakgrund

SKR och Vinnova har under en längre tid samarbetat för att stärka kommuner och regioners innovationsförmåga. Som ett led i arbetet finansierade Vinnova så kallade idéslussar under 2016-2020.

En idésluss är en fysisk eller virtuell miljö och/eller struktur där det finns processer och arbetssätt för att systematiskt ta vara på idéer, för att utveckla och nyttiggöra dessa.

Skriften utgör en del av projektet Innovationsförmåga i kommuner som SKR driver fram till och med 2022 tillsammans med Sundsvalls kommun, Karlstads kommun, Uppsala kommun, Stockholms stad, Uddevalla kommun, Lerums kommun, Kungsbacka kommun och Helsingborgs stad med finansiering från Vinnova.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Klas Danerlöv
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR