Publicerad 22 mars 2022

Innovationsbarometern

För första gången har en mätning av innovation i offentlig sektor genomförts i Sverige. Mätningen genomfördes under 2018 av SKR i samarbete med Göteborgs stad, Mälardalsrådet och Vinnova. Innovationsbarometerns syfte är att bidra till ökad kunskap om den offentliga sektorns innovationsförmåga samt bidra till etablering av en återkommande undersökning.

Resultaten i korthet

Resultaten från undersökningen visar att åtta av tio arbetsplatser i offentlig sektor har infört minst en innovation de senaste två åren. Den allra viktigaste faktor till arbetet med innovation anses vara de behov och förväntningar som medborgarna har på offentlig organisationer.

Innovationerna som införts anses främst bidra till ökad kvalitet och effektiviteten i verksamheterna. Brist på tid och andra resurser anses vara ett betydande hinder för arbetet med innovation. Osäkerheten kring att testa och experimentera med nya lösningar utgör ett annat hinder för innovation enligt respondenterna i undersökningen.

I SKR:s rapport Innovationsbarometern redovisas bakgrunden till undersökningen, analyser och resultat. Rapporten belyser områden som samarbete, spridning, finansiering och andra centrala faktorer i framtagande av innovationer.

Innovationsbarometern, resultat

Innovationsbarometern i ett nordiskt perspektiv

SKR deltar i ett nordiskt samarbete om innovation i offentlig sektor. I samarbete ingår SKR:s systerorganisationer i Danmark, Norge, Finland och på Island samt berörda myndigheter och departement.

Innovationsbarometern har utvecklats i Danmark och därefter har övriga nordiska länder genomfört egna liknande undersökningar. I en gemensam publikation redovisas resultat, jämförelser och exempel på innovationer från de nordiska länderna.

Innovationsbarometern i Norden, resultat

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR