Publicerad 4 oktober 2021

Innovationsförmåga i kommuner

SKR driver 2021–2022 ett arbete som ska bidra till lärande och utbyte om hur kommuner kan stärka sin innovationsförmåga. Arbetet utgår från de erfarenheter och resultat som kommit fram i arbetet med så kallade idéslussar i kommuner.

Att släppa loss kreativitet och skapande hos alla medarbetare i den offentliga sektorn är avgörande för att utveckla kommuners stöd och tjänster till invånarna. För att stimulera arbetet startade Vinnova och SKR initiativet Idéslussar i kommuner 2016. Totalt deltog tolv projekt och ett 50-tal kommuner i arbetet. Under 2021–2022 kommer SKR tillsammans med några av de deltagande kommunerna att sprida erfarenheter och resultat av detta arbete.

Kunskapsutbyte om innovationsfrågor i kommuner

Hösten 2021 genomförs insatser med fokus på organisatoriskt- och kollegialt lärande om innovationsfrågor för kommuner. Aktiviteterna kommer bland annat att bestå av tematiska workshops samt möjligheter att etablera kontakter på "tu man hand med andra kommuner."

Planerade aktiviteter

Att stärka innovationsförmågan – erfarenheter från kommuner

I en skrift lyfts erfarenheter och lärdomar från 13 kommuner som arbetat med förnyelse och innovation i så kallade idéslussar. Den belyser de lärdomar, insikter och svårigheter som organisationerna har hanterat i sitt förnyelsearbete.

E-rapport: Att stärka innovationsförmågan

Workshops

Under hösten genomförs workshoppar där erfarenheter från idéslusskommuner varvas med aktuella exempel och reflektioner från deltagare.

Du som arbetar i kommunal verksamhet där ni vill växla upp utvecklingsarbetet kring förnyelse och innovation är välkommen att delta på seminarierna. De kommer att genomföras i det digitala verktyget Zoom klockan 09:00 - 11:00 vid nedan tillfällen.

Anmälan till seminarium:

Kultur och struktur: 28 oktober 2021

Leda och organisera: 2 december 2021

Arena för lärande och utbyte: 21 januari 2022
(preliminär heldagskonferens) möjlighet till anmälan publiceras inom kort.

Webbinarier med kommuner

Inom ramen för projektet har fyra webbinarier genomförts där kommuner delade konkreta erfarenheter från innovationsarbete i sina organisationer.

3 juni: Innovationsförmåga i kommuner – möt Helsingborg och Stockholm stad

På temat Energi, glädje och ibland blir det fel, berättar företrädare Helsingborgs stad om deras utvecklingsresa mot stadens vision 2035 och hur de stöttar det breda innovationsarbete som bedrivs i staden. I Stockholm betonar man vikten av uthållighet och betydelsen av att få in utvecklingsfrågorna både i den strategiska styrningen och i linjeverksamheten. Samtalen fortsatte sedan i grupper. I denna inspelning återges den summerande diskussionen av gruppsamtalen.

27 maj: Innovationsförmåga i kommuner – möt Örebro och Karlstad kommun

I detta webbinarium berättar företrädare från Örebro kommun hur de utvecklat sitt systematiska arbete med att stötta och utveckla idéer från medarbetare i organisationen och stöd till chefer och ledare. Karlstad kommun beskriver hur de under senare år vässat sitt innovationsarbete bland annat genom samarbete med regionen och en rad innovativa företag. I samtal mellan kommunerna diskuteras bland annat hur pandemin påverkat utvecklingsarbetet och hur man får till konkret samarbete med externa aktörer.

Örebro och Karlstad, webbinarium 27 maj

18 maj: Innovationsförmåga i kommuner – möt Uddevalla och Kungsbacka kommun

Uddevalla och Kungsbacka har deltagit i Vinnovas satsning på Idéslussar i kommuner 2016–2020. I webbinariet, som sändes den 18 maj, får du ta del av organisationernas förändringsresa och de insikter som vuxit fram under arbetets gång. Vad har fungerat bra och vad är det som har upplevts vara svårt? Och hur har dessa erfarenheter påverkat stöd och insatser för innovation och förnyelse?

Uddevalla och Kungsbacka kommun, webbinarium 18 maj

6 maj: Innovationsförmåga i kommuner – möt Uppsala och Sundsvalls kommun

Genom att skapa tydliga strukturer för hur medarbetares idéer tas omhand i organisationen har Sundsvalls kommun och Uppsalas kommun förändrat medarbetarnas syn på utveckling och innovation. I webbinariet, som sändes den 6 maj, berättar företrädare från organisationerna om hur det gått till väga och vilka erfarenheter de har av stödja förnyelse och innovation. Vi får också höra hur personer som lämnat idéer fått stöd i arbetet med att gå från tanke till förverkligande.

Uppsala och Sundsvalls kommun, webbinarium 6 maj

Studie och kunskapsunderlag

Arbetet med idéslusskommuner är omfattande och delvis svårt att överblicka. Därför har SKR gett en konsult i uppdrag att beskriva vilka resultat och erfarenheter som arbetet lett fram till. Lärdomarna från studien kommuniceras och används som stöd till kommuner som vill utveckla förmågor, processer och arbetssätt som stärker deras innovationsförmåga. Studien beräknas vara klar i september 2021.

Fakta: Idéslussarbetet och medverkande organisationer

Vill du veta mer om vilka kommuner som ingått i idéslussarbetet och vad respektive projekt arbetet med? Här ser du vilka kommuner/organisationer som varit delaktiga satsning på idéslussar.

Idéslussar, Vinnova

Fakta: Innovationsförmåga i kommuner

Projektet Innovationsförmåga i kommuner genomförs av SKR tillsammans med Helsingborgs stad, Lerums kommun, Kungsbacka kommun, Uddevalla kommun, Stockholms stad, Uppsala kommun, Karlstads kommun och Sundsvalls kommun. Projektet medfinansieras av Vinnova.

Informationsansvarig

  • Klas Danerlöv
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset