Publicerad 22 september 2021

Digital underrättelse i utredningar om föräldraskap

Digital underrättelse är en funktion där kommunen kan ta emot och skicka uppgifter om faderskap och föräldraskap direkt i verksamhetssystemet.

Vad innebär digital underrättelse för kommunens familjerätt?

Digital underrättelse ger möjlighet för kommunens familjerätt att effektivisera och modernisera en administrativt papperstung process genom digital handläggning. Med den elektroniska informationsöverföringen kan processen att få faderskapet/föräldraskapet för ett barn och i förekommande fall anmälan om gemensam vårdnad registrerad snabbare hos Skatteverket.

Hur kan kommunen ansluta sig?

Tag kontakt med leverantören för befintligt IT-system och efterfråga digital underrättelse för faderskap och föräldraskap. Idag kan kommuner som har avtal med Pulsen,Tieto, CGI och Cambio ansluta sig. Fler leverantörer arbetar med att kunna erbjuda tjänsten.

Kontakta Skatteverket för att få tillgång till nödvändigt API -Application Programming Interface.

Anmälan till tjänsten hos Skatteverket Folkbokföring – faderskap och föräldraskap

Fem kommuners erfarenheter av tjänsten

SKR har fått synpunkter från fem kommuner som har använt tjänsten under delar av 2019.

Det är stor variation hur många underrättelser kommunerna handlagt via tjänsten: 28, 30, 259 och 1 268 stycken (en kommun kunde inte uppge antal).
Kommunerna är samstämmigt mycket nöjda och anser att tjänsten har god tillförlitlighet.

Ledtider; underrättelsen kommer in snabbare från Skatteverket och kallelsebrev kan därmed skickas ut snabbare. Handläggare upplever att det spar tid att fylla i underrättelsen digitalt istället för manuellt och posta och det upplevs också som mer rättssäkert.

Det sista stycket ska bytas ut mot nedanstående

Ny lag från 1 januari 2022

Riksdagen beslutade 22 juni 2021 i enlighet med regeringens förslag i prop. 2020/21:176 Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion. Samtliga lagändringar börjar gälla 1 januari 2022.

Lagändringarna i korthet:

 • Vid ett barns födelse ska föräldraskap i fler fall än i dag presumeras, alltså tas för givna. Detta leder till att regleringen blir könsneutral och jämlik.
 • Bekräftelse av föräldraskap ska förenklas så att ogifta föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige ska ha möjlighet att efter barnets födelse digitalt bekräfta ett föräldraskap utan socialnämndens medverkan.
 • Bestämmelserna om faderskapsundersökningar ska moderniseras på så sätt att de görs teknikneutrala. Det ska även införas särskilda regler om rättsgenetisk undersökning med hjälp av vävnad från en avliden man.

Några centrala punkter:

 • För att bekräfta faderskap/föräldraskap digitalt så behöver personerna inte vara folkbokförda på samma adress (s. 41 i prop. 2020/21:176).
 • Skatteverket kommer att ansvara för att utveckla och förvalta systemet för digital bekräftelse (s. 45 i prop. 2020/21:176).
 • Skatteverket ska underrätta socialnämnden i de fall ett barn inte har en far eller förälder fastställd på den femtonde dagen (s. 99 i prop. 2020/21:176).
 • Om modern vid barnets födelse är under 18 år eller om hon inte är folkbokförd i Sverige står det redan då klart att digital bekräftelse inte kan göras. I sådant fall bör tidpunkten för när socialnämndens utredningsskyldighet inträder inte skjutas fram utan skyldigheten bör inträda i och med barnets födelse (s. 42 i prop. 2020/21:176).
 • Att socialnämnden, som tidigare, har möjlighet att inleda en faderskapsutredning innan barnets födelse framgår på s. 43 i prop. 2020/21:176.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) kommer att ta fram ett informationsmaterial till yrkesverksamma och ett annat informationsmaterial till blivande föräldrar. Materialet kommer att publiceras på MFoF:s webbplats så snart de färdigställts.

Informationsansvarig

 • Karin Bengtsson
  Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset