Publicerad 11 mars 2021

Digital underrättelse i utredningar om föräldraskap

Digital underrättelse är en funktion där kommunen kan ta emot och skicka uppgifter om faderskap och föräldraskap direkt i verksamhetssystemet.

Vad innebär digital underrättelse för kommunens familjerätt?

Digital underrättelse ger möjlighet för kommunens familjerätt att effektivisera och modernisera en administrativt papperstung process genom digital handläggning. Med den elektroniska informationsöverföringen kan processen att få faderskapet/föräldraskapet för ett barn och i förekommande fall anmälan om gemensam vårdnad registrerad snabbare hos Skatteverket.

Hur kan kommunen ansluta sig?

Tag kontakt med leverantören för befintligt IT-system och efterfråga digital underrättelse för faderskap och föräldraskap. Idag kan kommuner som har avtal med Pulsen,Tieto, CGI och Cambio ansluta sig. Fler leverantörer arbetar med att kunna erbjuda tjänsten.

Kontakta Skatteverket för att få tillgång till nödvändigt API -Application Programming Interface.

Anmälan till tjänsten hos Skatteverket Folkbokföring – faderskap och föräldraskap

Fem kommuners erfarenheter av tjänsten

SKR har fått synpunkter från fem kommuner som har använt tjänsten under delar av 2019.

Det är stor variation hur många underrättelser kommunerna handlagt via tjänsten: 28, 30, 259 och 1 268 stycken (en kommun kunde inte uppge antal).
Kommunerna är samstämmigt mycket nöjda och anser att tjänsten har god tillförlitlighet.

Ledtider; underrättelsen kommer in snabbare från Skatteverket och kallelsebrev kan därmed skickas ut snabbare. Handläggare upplever att det spar tid att fylla i underrättelsen digitalt istället för manuellt och posta och det upplevs också som mer rättssäkert.

Utredning med förslag om lagändringar i föräldrabalken

Den 22 augusti 2018 lämnade regeringens utredare över betänkandet ”Nya regler om faderskap och föräldraskap” SOU 2018:68 till Justitiedepartementet. Utredningens förslag syftar till en mer ändamålsenlig, jämlik och modern föräldraskapsrättslig reglering och förslagen går i korthet ut på följande:

  • Det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 14 dagar från barnets födelse.Skatteverket ska utveckla och administrera systemet för elektronisk bekräftelse.
  • Socialnämndens utredningsskyldighet föreslås inträda när barnet är 15 dagar gammalt.
  • Det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskapspresumtion som finns i dag. Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som barnets förälder.
  • En ny lag om rättsgenetisk undersökning som gäller för utredning av faderskap vid domstol och hos socialnämnd. Den nya lagen ersätter nuvarande blodundersökningslagen. Rättsmedicinalverket ska utföra de undersökningar som genomförs med stöd av den nya lagen.

SKR: remissvar Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)

Nya regler om faderskap och föräldraskap, regeringskansliet

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset