Publicerad 11 mars 2021

Digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats. Lagen omfattar även kommunalförbund.

Att det ska finnas en digital anslagstavla är en del i den nya kommunallagen, som började gälla den 1 januari 2018. Detta innebär att:

 • kommunens officiella anslagstavla ska vara webbaserad - varje kommun och region ska på sin webbplats ha en anslagstavla.
 • anslagstavlan ska vara väl synlig och vara lätt att hitta. I propositionen som föregick lagen, rekommenderas att anslagstavlan läggs på webbplatsens startsida. Om det av någon anledning inte är lämpligt, ska det finnas en tydlig anvisning om hur anslagstavlan nås.
 • informationen på anslagstavlan ska vara väl avskild. Det får inte finnas någon risk för sammanblandning med annan information på webbplatsen.

Med den nya lagen försvinner kravet på fysisk anslagstavla, till exempel i kommunhusets entré. Den kan finnas kvar, men kommer inte att räknas som anslagstavla i juridisk mening efter den 1 januari 2018. Det som anslagits på den fysiska anslagstavlan ska vid årsskiftet flyttas över till den webbaserade anslagstavlan och finnas kvar där tills överklagandetiden gått ut.

Fullmäktiges sammanträden behöver heller inte annonseras i ortstidning.

Innehåll på anslagstavlan

Kommunallagen reglerar också vad som ska eller får finnas på anslagstavlan. Obligatoriskt innehåll är:

 • tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden - tid, plats och vilka ärenden som ska behandlas.
 • tillkännagivanden av justerade protokoll.
 • tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas.
 • justerade protokoll, i den utsträckning kommunen eller landstinget/regionen bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning.
 • upplysningar om hur beslut kan överklagas. Denna uppgift ska alltid finnas med och framför allt innehålla information om tidsutrymme för överklagan och att alla omständigheter den som klagar vill framföra, måste anföras inom tidsutrymmet.

Utökad serviceskyldighet

Med digitaliseringen av anslagstavlan följer också en viss utökad serviceskyldighet. Innehållet på anslagstavlan ska kunna vara tillgängligt även för de invånare som av någon anledning inte är bekväma med att söka informationen digitalt. Till exempel kan informationen också göras tillgänglig i kommunhusets entré eller på biblioteken.

En av de åtgärder som SKR:s jurister pekar på i samband med att den nya lagen träder i kraft, är att rutiner behöver införas för att ta hand om den utökade serviceskyldigheten.

Gäller även kommunalförbund

Reglerna för kommunal digital anslagstavla är också tillämpliga för kommunalförbund. Ett kommunalförbund ska ha en egen digital anslagstavla, men kan välja att lägga den på en egen webbplats, där sådan finns, eller på en medlems webbplats. I så fall måste informationen vara tydligt urskiljbar, för att inte blandas samman med kommunens egen anslagstavla.

Förbundet kan dock endast ha en anslagstavla, informationen får inte återges på flera webbplatser eftersom det då finns risk för att informationen inte är samstämmig. Däremot kan varje förbundsmedlem länka till kommunalförbundets anslagstavla.

Texterna om digitala anslagstavlor finns i sin helhet i det cirkulär som SKL givit ut om nya kommunallagen.

Cirkulär 17:57, En ny kommunallag

Informationsansvarig

 • Anders Nordh
  Utvecklingsledare

Kontakt

Kontakta SKR