Publicerad 24 november 2022

Digital delaktighet

Med digitaliseringen ökar kommuners och regioners möjlighet att ta vara på medborgarnas engagemang och kompetens. Riskerna för att det uppstår digitalt utanförskap när samhället och välfärden utvecklas ska också beaktas.

Kommuner och regioner har en viktig roll att i att stävja digitalt utanförskap och att nå de personer som sällan eller aldrig använder internet. Att uppmuntra fler till att våga och vilja använda internet är en demokratisk angelägenhet.

SKR arbetar tillsammans med myndigheter och organisationer för att främja inkludering och undanröja olika hinder som skapar utanförskap. Exempel på en sådan fråga är e-legitimation till alla.

eMedborgarveckan

eMedborgarveckan är en nationell kampanj vars syfte är att främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. Kampanjveckan arrangeras i oktober varje år med syftet att öka den digitala delaktigheten och leda till ökad kunskap om de offentliga e-tjänsterna som finns.

eMedborgarveckan

Digidel-nätverket

Digidel-nätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Varje organisation och myndighet som deltar och samverkar i Digidel-nätverket gör insatser utifrån sitt eget uppdrag och sin egen roll. Nätverket består av SKR, lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag.

Digidel-nätverket

Stödmaterial från myndigheter och andra organisationer

Digin.nu - om digital inkludering och tillgänglighet

En informationswebbplats för frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Fokus ligger på information, inspiration och vägledning. Webbplatsen drivs gemensamt av myndigheterna Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

digin.nu

Digitalhjälpen – vägledning och tips för en lättare vardag

Post- och telestyrelsen, PTS, arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar.
PTS har tagit fram en vägledning och tips som förklarar hur digitala tjänster kan användas för en enklare vardag. Bland annat finns instruktionsguider som för olika digitala tjänster.

Digitalhjälpen, Post- och telestyrelsen

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Myndigheten ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga.

Digital tillgänglighet, DIGG

Myndigheten för delaktighet, MFD

Myndigheten verkar för full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och för jämlikhet i levnadsvillkor. Här finns bland annat filmer om digital delaktighet.

Digital inkludering, MFD

Mer innehåll

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR