Publicerad 24 juni 2021

Resultat, erfarenheter och lärdomar av LEDA för smartare välfärd

20 kommuner deltog i förändringsledningsprogrammet LEDA för smartare välfärd, vars syfte var att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Rapporter som sammanfattar resultat och lärdomar av projektet finns att ta del av här.

SKR initierade, i samarbete med Vinnova, ett förändringsledningsprogram för att vässa välfärden med digitaliseringen som hävstång. Målet var att identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen. Kunskapen skulle baseras på erfarenheterna från ett antal medverkande kommuner som framgångsrikt digitaliserat sin verksamhet och på det sättet uppnått en tillgängligare, mer inkluderande och effektiv service till medborgarna. Genom ökad förståelse för vad som utmärker ett lyckat införande av digitala lösningar och nya arbetssätt, syftade programmet till att gynna vidare utveckling inom alla kommuner.

LEDA för smartare välfärd innehöll två inriktningar; Skola och lärande, samt Hälsa och omsorg. 10 kommuner deltog i varje spår, varav två deltog i båda. Arbetet skedde dock till största delen sektorsövergripande.

Nyckelfaktorer för digital utveckling och förändring

Genom att utgå från de medverkande kommunernas styrkor och erfarenheter analyserade och beskrev deltagarna under 10 heldagsmöten och ett stort antal digitala träffar HUR de genomfört sin egen digitala transformation. VAD de gjort skilde sig åt mellan kommuner och verksamheter, och de var alla utvalda för att de var bra på olika saker. Målsättningen under LEDA var att försöka hitta likheter, och därmed skalbara kunskaper, kring HUR man lyckas genomföra en förändring. Genom olika workshopmetoder arbetade man fram ett antal faktorer som hämmar respektive främjar utveckling, vilka sammanställdes till 11 avgörande nyckelområden för en lyckad digital transformation.

Nyckelfaktorerna är inte knutna till något specifikt välfärdsområde, utan är generella för all kommunal verksamhetsutveckling. De representerar dessutom väldigt många perspektiv. Kommunerna som deltog uppmuntrades att bemanna sina projektgrupper så att så stor del av styrkedjan som möjligt representerades, och inom den stora gruppen fanns allt från politiker till de som jobbade direkt i verksamheten. LEDA:s fokus på HUR och inte på VAD gör också att resultatet kan fungera som ett stöd oavsett var på sin förändringsresa man befinner sig.

Resultatet presenteras genom Mittköping

De 11 identifierade nyckelfaktorerna presenteras och beskrivs genom den fiktiva kommunen Mittköping, en digital kommun i framkant. I Mittköping undanröjs hinder, och förutsättningar för digital utveckling och förändring skapas. I rapporten Nyckelfaktorer för digital utveckling och förändringbeskrivs hur Mittköping arbetat med den var för sig, men en slutsats som drogs under projektet var att vid lyckade digitala utvecklingssatsningar adresseras samtliga dessa områden.

För att få en oberoende analys av resultatet av LEDA har vi anlitat Dina Koutsikouri, forskare vid Institutionen för Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet. Hon har analyserat nyckelområdena och de hämmande och främjande faktorerna utifrån existerande forskning kring digital mognad i offentlig sektor. I rapporten LEDA digitalisering i kommuner – analys av nyckelområden och faktorer för hon en diskussion om och skriver fram rekommendationer för hur man kan arbeta med nyckelfaktorerna.

Lärdomar och erfarenheter

LEDA planerades och genomfördes som ett designbaserat projekt med stort fokus på kreativitet, öppenhet och samskapande, vilket var nytt för både SKR och för de medverkande kommunerna. Lika viktigt som att utvärdera resultatet av projektet är det att analysera formen för det och dra lärdomar av det. Detta har vi gjort i rapporten LEDA för smartare välfärd – Lärdomar av ett annorlunda förändringsledningsprogram.

Slutligen har ett webbinarium genomförts där projektet sammanfattas och olika aspekter och erfarenheter av det belyses och diskuteras. Medverkar gör en representant från de deltagande kommunerna, en representant från projektledningen på SKR samt forskaren som analyserat resultatet.

Vi sätter härmed punkt för LEDA för smartare välfärd och riktar ett tack till de kommuner och alla engagerade deltagare som genomförde projektet tillsammans med oss.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR