Publicerad 11 mars 2021

Samverkan för digitalisering

SKR är en av flera aktörer som verkar för att stödja kommuner, regioner och myndigheter i arbetet mot en smartare välfärd.

DIGG - myndigheten för digital förvaltning

DIGGs uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Med den offentliga förvaltningen menas kommuner, regioner och statliga myndigheter.

DIGG ansvarar för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen såsom den beskrivs i myndighetens instruktion. Myndigheten bistår regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och följer och analyserar utvecklingen.

Digg.se

eSamverkansprogrammet (eSam)

eSam är ett medlemsdrivet program för samverkan mellan myndigheter och SKR. Syftet med programmet är att driva på digitaliseringen genom digital samverkan och att arbeta för att etablera "digitalt som förstahandsval".

eSam

Sambruk

Sambruk erbjuder sina kommunmedlemmar möjlighet att utbyta erfarenheter, att lära av varandra och att dela på kostnader för framtagning av gemensamma e-tjänster.

Sambruk

SKR

Beredningen för digitalisering

Beredningen hanterar strategiska frågor om grundläggande gemensamma förutsätt­ning­ar för digital utveckling, exempelvis fråge­ställ­ningar kopplat till effektivisering genom digitalisering, automation och artificiell intelligens (AI), inno­vations- och förändringsledning, data som strategisk resurs, säker informations­hante­ring och nationell digital infrastruktur.

Beredningen för digitalisering

Samverkan inom SKR-koncernen

Samarbetet inom SKR-koncernen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset