Publicerad 25 april 2023

Europeisk e-identitetsplånbok, eIDAS2

Innebörd, konsekvenser och tidplan för förordningsförslaget eIDAS 2.

Senast uppdaterad: .

Innebörd

Syftet med den europeiska e-identitetsplånboken, ofta benämnd digital plånbok, är att ge alla medborgare möjlighet att både få tillgång till onlinetjänster över landsgränserna, men inte minst, få ökad kontroll över sina egna uppgifter.

Plånboken ska lagra användarnas identitet och digitala handlingar, som körkort, betyg, förskrivna recept eller biljetter. Användarna ska själva ha möjlighet att bestämma över sina egna uppgifter och välja hur han eller hon vill dela dem. Plånboken är ett tillägg till den befintliga eIDAS-förordningen som lades fram 2014.

Konsekvenser

Plånboken hör samman med ett flertal parallella projekt, som exempelvis framtagandet av den statliga e-legitimationen och gemensam ingång till digitalt Europa (SDG). Regioner och kommuner kommer sammantaget att behöva följa den lagstiftning som råder för exempelvis bevisutbyte (betyg eller läkarrecept), inloggningar i e-tjänster och underskrifter där de olika förordningarna har ett beroende till varandra.

I kommittédirektivet till ”Säker och tillgänglig digital identitet” (Dir. 2022:142) ingår för utredaren att redovisa hur en svensk identitetsplånbok kan utfärdas, användas och administreras, samt om nu gällande författningar behöver justeras. Slutredovisning ska presenteras 31 maj 2024 och tillsammans med publiceringen genomförandeakterna (se nedan) bör ge en tydligare konsekvensbedömning kunna göras.

Detta gör SKR

SKR kommer under 2024 i första hand att följa och påverka frågan genom arbetet med statlig e-legitimation.

Tidplan, status

Europaparlamentet och rådet träffade en slutlig överenskommelse om identitetsplånboken den 8 november 2023 och förordningen väntar därmed på de formella besluten i respektive församling. Efter att beslutet har tillkännagivits kommer genomförandeakter att presenteras inom 6-12 månader. När dessa har antagits så har varje medlemsstat 24 månader på sig att tillhandahålla identitetsplånböckerna till sina medborgare.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Torbjörn Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.