Publicerad 21 april 2021

Regionalt yrkesvux

Regionalt yrkesvux är en statsbidragssatsning på yrkesutbildning inom komvux. SKR ser att satsningen har en mycket stor betydelse, men att det finns behov av att utveckla utformningen. Regeringen har aviserat flera förändringar i budgeten för 2020.

Satsningen på yrkesvux bidrar till att fler vuxna ges möjlighet att läsa en yrkesutbildning. Det är viktigt inte minst utifrån den brist på gymnasialt utbildad arbetskraft som vi ser idag.

Behov av att utveckla statsbidraget

För att ännu bättre möta de behov som finns ser SKR att statsbidraget behöver utvecklas ytterligare. Vår enkätundersökning från 2018 visar att det finns flera hinder för att kommunerna ska kunna använda statsbidraget fullt ut. Ett stort hinder är för få sökanden till utbildningarna. Ett annat hinder är kravet på medfinansiering av lika många utbildningsplatser som kommunerna får statsbidrag för.

Kommunenkät om regionalt yrkesvux 2018, SKR:s webbutik

För yrkesutbildning i kombination med sfi och svenska som andraspråk visar vår pilotundersökning från 2019 att statsbidraget inte är tillräckligt. Dessa utbildningar är ofta dyra att genomföra för kommunerna.

Redovisning av pilotundersökning av kostnader för yrkesvux i kombination med sfi/sva, SKR:s webbutik

SKR:s förslag på åtgärder

För att utveckla statsbidraget har SKR föreslagit att:

 • en del av statsbidraget ska kunna användas till stödinsatser till de studerande
 • att kravet på medfinansiering sänks
 • att kommunerna ges bättre planeringsförutsättningar.

SKR:s skrivelse till utbildningsdepartementet (PDF) Pdf, 402 kB.

Regeringen har aviserat förbättringar

Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 aviserat flera förslag för att ge vuxenutbildningen bättre förutsättningar:

 • ändrat krav för kommunernas medfinansiering
 • längre planeringshorisont för statsbidraget, genom att kunna planera även för kommande år
 • höjd ersättningsnivå för utbildningsplatser som söks i kombination med sfi.

Fakta om regionalt yrkesvux

 • Syftet är att öka utbudet av yrkesutbildningar för vuxna och tillgodose behoven på arbetsmarknaden
 • Regionalt yrkesvux består av tre statsbidrag och fem delar: yrkesvux, yrkesvux i kombination med sfi/sva, lärlingsvux, lärlingsvux i kombination med sfi/sva och yrkesförarutbildning
 • Skolverket fördelar statsbidragen för ett kalenderår i taget
 • För att få del av statsbidrag för yrkesvux krävs bland annat att minst tre kommuner samverkar om planering och genomförande av utbildningen
 • Det finns även krav på medfinansiering, där kommunerna med egna medel ska genomföra lika många årsstudieplatser som de får statsbidrag för.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Tobias Fannkvist
  Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset