Publicerad 1 september 2022

Det behövs mer för att bryta långtidsarbetslösheten

Vid halvårsskiftet 2021 var 189 500 individer långtidsarbetslösa, det vill säga utan arbete i mer än 12 månader.

Många av dessa individer behöver någon form av utbildning. Reguljär utbildning och arbetsmarknadsutbildning är viktiga verktyg för att hålla tillbaka arbetslösheten på kort och lång sikt.

Arbetsförmedlingen, som har möjlighet och redskap att uppmuntra individer att söka sig till reguljära studier, fick hösten 2020 i uppdrag att anvisa betydligt fler arbetslösa till reguljära studier vilket oftast handlar om studier inom komvux. Målgruppen är framförallt individer utan gymnasial utbildning, eller som har behov av omställning. Samtidigt ändrades aktivitetsstödet så att det går att studera med det i maximalt 12 månader.

Hur fungerar anvisningssystemet i praktiken?

SKR har undersökt hur väl det fungerar när Arbetsförmedlingen anvisar individer personer att söka sig till komvux. Syftet är att ge en bild av hur anvisningssystemet fungerar i praktiken, samt lämna förslag till förbättringar.

Webbinarium

I samband med att rapporten Anvisad att söka reguljära studier och sen då? släpptes i september 2021 sändes ett webbinarium. Sändningen är 43 minuter.

Bildspel som visades i webbinariet (PDF) Pdf, 651 kB.

Förslag

SKR konstaterar att det behövs ytterligare åtgärder för att regeringens satsningar ska få effekt. Till exempel behövs mer vägledning och stöd till individer innan, under och efter utbildning. Samarbetet mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och fristående aktörer måste stärkas.

Det finns också olika förväntningar på när och om ekonomiskt bistånd ska komplettera de statliga ersättningar som finns. Åtgärdas inte detta är risken stor att många individer utbildas till arbetslöshet eller fortsatt bli kvar i långtidsarbetslöshet.

SKR föreslår därför att regeringen genomför följande åtgärder:

Komvux och yrkesvux

 • Säkerställer att Arbetsförmedlingens uppdrag att anvisa individer till reguljära studier följs av finansiering till kommunerna för att kunna möta målgruppens behov på ett bättre sätt.
 • Möjliggör ökad långsiktighet i finansieringen av regionala yrkesutbildningar för vuxna (yrkesvux).
 • Skapar starkare incitament för huvudmän att anordna dyra yrkesutbildningar som är av ett intresse ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.

Arbetsmarknadspolitik och arbetsmarknadsinsatser

 • Utvecklar anvisningssystemet till att inkludera mer vägledning och stöd från Arbetsförmedlingen innan men även under och efter, studier.
 • Skyndsamt säkrar att samarbete och informationsutbyte om individer sker mellan Arbetsförmedling, kommun och fristående aktör.
 • Utvärderar Arbetsförmedlingens arbete med uppdraget att anvisa individer till reguljära studier, dess resultat och effektivitet.

Individens försörjning

 • Utreder möjligheten för individer att studera med aktivitetsstöd längre än 12 månader.
 • Säkerställer att individens försörjning täcks av ett ändamålsenligt studiemedelssystem som bygger på individens behov av försörjning, inte hushållets.
 • Genomför en bred översyn av ekonomiskt bistånd.

Publikationer

Informationsansvarig

 • Tobias Fannkvist
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.