Publicerad 11 mars 2021

Utbetalning, återrapportering

För att hela kostnaden för sommarjobb och jobb för unga ska belasta innevarande årsbudget har Arbetsförmedlingen beslutat om ändrade rutiner för utbetalning av medel.

Senast den 20 november 2020

Kommuner som slutfört hela sin satsning av sommarjobb och jobb för unga, ska lämna in uppgift om totala kostnader samt redovisning av uppdraget. Ersättningen till kommunen betalas ut senast under december.

Kommuner som planerar jobb för unga även under november/december, ska lämna in underlag med prognos för 2020 års kostnader enligt nedanstående rutin:

Inlämning av prognos till Arbetsförmedlingen

Senast den 20 november ska kommunen inlämna en prognos till den lokala arbetsförmedlingen med de kostnader som kommunen beräknar ha för satsningen på sommarjobb och jobb för unga. Arbetsförmedlingen kommer att utbetala medel till kommunen i december månad i enlighet med den summa kommunen angett i sin prognos.

Observera att Arbetsförmedlingen inte kommer att utbetala några ytterligare medel.

Beloppet i prognosen skall därför inte vara så lågt satt att kommunen riskerar att inte kunna täcka sina kostnader för satsningen på sommarjobb och jobb för unga. Det belopp som kommunen anger i sin prognos får inte överstiga kommunens medelstilldelning för satsningen på sommarjobb och jobb för unga (belopp i överenskommelsen + 55,55 %). Kommunens prognos levereras till den lokala arbetsförmedlingen på nedanstående formulär.

Mall till underlag för utbetalning och information om återbetalning (PDF)

Utbetalning av medel till kommunen

Arbetsförmedlingens lokala chef kontrollerar att beloppet i prognosen ej överstiger kommunens medelstilldelning för satsningen på sommarjobb och jobb för unga (belopp i överenskommelsen + 55,55 %) och godkänner utbetalningen. Utbetalning till kommunen sker under december månad.

Redovisning till Arbetsförmedlingen

Senast den 28 februari 2021 ska kommunen inlämna en slutredovisning till den lokala arbetsförmedlingen med de kostnader som kommunen haft för satsningen på sommarjobb och jobb för unga. Kommunens slutredovisning levereras till den lokala arbetsförmedlingen på nedanstående formulär.

Mall till sammanställning av faktiska kostnader för sommarjobb och jobb för ungan (PDF)

Mall till underlag för utbetalning av ersättning för deltagarförteckning och kostnader (Excel)

Mall till underlag för utbetalning av ersättning för deltagarförteckning och kostnader (PDF)

Återbetalning av medel till Arbetsförmedlingen

Om kommunen kostnader är mindre än det belopp som utbetalats till kommunen ska mellanskillnaden återbetalas till Arbetsförmedlingen senast den 28 februari 2021.

Inbetalningen ska ske till Arbetsförmedlingens bankgiro (Bankgiro: 5051-1823, Referens: Återbet. sommarjobb)

I övrigt gäller tidigare beslut om sommarjobb och jobb för unga.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset