Publicerad 2 juli 2021

SKR:s arbete kring arbetsmarknadpolitikens omläggning

För att intressebevaka arbetsmarknadspolitikens omläggning för SKR en nära dialog med medlemmarna, Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen.

Nedan finns ett urval av underlag.

Likvärdighet och kvalitet i hela landet

Under 2020 har Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag att säkra lokal närvaro. Myndigheten slutredovisade uppdraget till regeringen 23 oktober. I samband med det presenterade SKR en analys som visade på betydande brister och att Arbetsförmedlingen behöver säkra kvalitet och likvärdighet i hela landet på kort och lång sikt.

SKR har identifierat fem områden att säkra framåt: enklare stöd och service, fördjupat stöd och operativ samverkan för arbetssökande utifrån behov sedan strategiskt samarbete på ledningsnivå med kommuner och regioner samt lokalt och regionalt stöd för arbetsgivares kompetensförsörjning.

Arbetsförmedlingen i kommunernas lokaler

I de situationer där Arbetsförmedlingen inte har möjlighet att ha ett eget kontor på orten kan en lösning vara att träffa avtal med kommunen om möjlighet för myndighetens personal att verka från kommunens lokaler. Arbetsförmedlingen har i dialog med SKR tagit fram ett ramverk och checklista för hur arbetsmiljöansvaret kan hanteras vid sådana situationer.

Checklista - Samordningsansvar för arbetsmiljöarbete när Arbetsförmedlingen har verksamhet i en kommuns lokaler (PDF) Pdf, 346 kB.

Information om samordningsansvar för arbetsmiljöarbete när Arbetsförmedlingen har verksamhet i en kommuns lokaler (PDF) Pdf, 107 kB.

För att kunna redigera dokumentet om Överenskommelsen, behöver du ha programmet Microsoft Word installerat på din dator. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra att det är den enskilda kommunen som har ansvaret för att samordna arbetsmiljön på det gemensamma arbetsstället.

Överenskommelse om samordningsansvar för arbetsmiljöarbete (Word) Word, 96 kB.

Överenskommelse om samordningsansvar för arbetsmiljöarbete (PDF) Pdf, 775 kB.

Flera utmaningar Arbetsförmedlingens omställning 2019–2020

SKR har under 2019 och 2020, både genom enkäter och öppna frågor till sina medlemmar, samlat in underlag för att beskriva nuläge och kommande utmaningar. Det sammantagna resultatet från dessa undersökningar går i linje med de signaler SKR fått vid dialoger med kommuner. Arbetsförmedlingen har av flera skäl haft svårt att leverera i flera delar av sitt uppdrag i övergångsperioden och reformeringen av myndigheten. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen fungerar bättre, bland annat för de som står längre från arbete.

Stor oro bland kommunerna kring omställningen av arbetsmarknadspolitiken

Framtidens arbetsförmedling och kommunernas medverkan

I samband med remissyttrandet över utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken förtydligade SKR några förväntningar på framtidens arbetsförmedling.

Det behövs en strategi för att motverka att det saknas insatser i vissa delar av landet och att individer som står längre, kvalitet och likvärdighet måste säkras över hela landet utifrån arbetssökandes och arbetsgivares behov, arbetsmarknadspolitiken måste bli mer aktiv och omfatta alla arbetslösa samt att kommunernas roll behöver utvecklas i arbetsmarknadspolitiken genom långsiktiga överenskommelser.

Framtidens arbetsförmedling måste fungera

Kommunal arbetsmarknadsstatistik

Kommunerna möter årligen över 100 000 individer i sina arbetsmarknadsinsatser med omkring 5 200 anställda och en nettobudget på över 5 miljarder kronor. Den senaste uppföljningen för 2019 visar på att inflödet av individer från Arbetsförmedlingen till kommunernas verksamheter har minskat .

Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2019

Inspel till Arbetsförmedlingens uppdrag att förbereda
och bistå med analyser till regeringen

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förbereda för reformeringen av myndigheten och bistå med analyser till regeringen 1 november 2019. Den 15 augusti lämnade SKR en rad inspel att beakta i utförandet av uppdraget där flera ställningstaganden tydliggörs.

SKR:s ställningstaganden och analyser (PDF) Pdf, 1 MB.

Kommunernas perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning

SKR fångar kontinuerligt medlemmarnas perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning. I september 2020 genomfördes en enkätundersökning som 89 procent av kommunerna besvarade som pekade på vikten av lokal närvaro och samverkan kring den enskilde individen. Undersökningar har tidigare genomförts 2019 planeras för kommande år.

Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken

Skrivelse till ESF-rådet

Samtidigt som statens budget för arbetsmarknadspolitiska insatser minskade från 2018 till 2019 återstår mycket medel att fördela inom Europeiska socialfonden. SKR har understrukit vikten av att dessa medel används för att utveckla politiken för regeringen, Svenska ESF-rådet och Arbetsförmedlingen.

Skrivelse till ESF-rådet (PDF) Pdf, 270 kB.

Samordningsansvar för nyanlända

SKR anser att regeringen bör snabbutreda möjligheten att flytta samordningsansvaret för nyanlända från stat till kommunen då det ofta handlar om att samordna kommunala insatser i samband med bosättning, samhällsorientering och sfi.

Skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet (PDF) Pdf, 191 kB.

Informationsansvarig

  • Oscar Svensson
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset