Publicerad 3 mars 2022

SKR:s arbete kring arbetsmarknadspolitikens omläggning

För att intressebevaka arbetsmarknadspolitikens omläggning för SKR en nära dialog med medlemmarna, Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen.

Nedan finns ett urval av exempel på frågor som SKR driver.

Likvärdighet och kvalitet i hela landet

SKR har under de senaste åren, både genom enkäter och öppna frågor till sina medlemmar, samlat in underlag för att beskriva nuläge och kommande utmaningar. Det sammantagna resultatet från dessa undersökningar går i linje med de signaler SKR fått vid dialoger med kommuner.

Arbetsförmedlingen har av flera skäl haft svårt att leverera i flera delar av sitt uppdrag i övergångsperioden och reformeringen av myndigheten. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen fungerar bättre, bland annat för de som står längre från arbete.

I regleringsbrevet för 2022 har Arbetsförmedlingen fått tydliga uppdrag att myndigheten ska ha en ändamålsenlig lokal närvaro för att:

 • ge stöd till arbetssökande som behöver fysiska möten,
 • samverka med andra aktörer,
 • främja lokala och regionala projekt i samverkan,
 • upprätthålla kunskap om lokala och regionala arbetsmarknader,
 • säkerställa ändamålsenliga arbetsgivarkontakter.

Arbetsförmedlingen ska, i jämförelse med situationen i slutet av 2021, öka den kontinuerliga fysiska närvaron som sker i egen regi, genom servicekontor eller genom samverkan med kommunerna. Möjligheterna för arbetssökande att vid behov boka fysiska möten med myndighetens personal ska öka.

SKR kommer att fortsätta dialogen med medlemmarna och också bidra i OECDs analys av Arbetsförmedlingens reformering som kommer att genomföras 2021-2023.

Två rapporter har presenterats under 2021, de kan hämtas på myndighetens hemsida. SKR kommer under tidig vår 2022 att presentera kommunernas bild av Arbetsförmedlingens lokala närvaro och likvärdighet över landet.

SKR har identifierat fem områden att säkra framåt:

 • enklare stöd och service,
 • fördjupat stöd och operativ samverkan för arbetssökande utifrån behov,
 • strategiskt samarbete på ledningsnivå med kommuner och regioner,
 • lokalt och regionalt stöd för arbetsgivares kompetensförsörjning.

Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen måste fungera så bra som möjligt under reformeringsperioden 2019–2022. Det system som ska finnas på plats 2022 behöver fungera väl för både arbetsgivare och arbetslösa i hela landet, och inte minst de som står längre från arbete. SKR följer och analyserar området utifrån dessa två perspektiv.

Detta är den fjärde rapporten i ordningen där vi analyserar situationen i det korta perspektivet. Redan 2019 signalerade många kommuner utmaningar i Arbetsförmedlingens möjligheter att fullgöra sitt uppdrag. Uppföljningen hösten 2021 visar att många utmaningar kvarstår och i vissa fall fördjupats.

Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken 2021

Arbetsförmedlingen i kommunernas lokaler

I de situationer där Arbetsförmedlingen inte har möjlighet att ha ett eget kontor på orten kan en lösning vara att träffa avtal med kommunen om möjlighet för myndighetens personal att verka från kommunens lokaler. Arbetsförmedlingen har i dialog med SKR tagit fram ett ramverk och checklista för hur arbetsmiljöansvaret kan hanteras vid sådana situationer.

Checklista - Samordningsansvar för arbetsmiljöarbete när Arbetsförmedlingen har verksamhet i en kommuns lokaler (PDF) Pdf, 346 kB.

Information om samordningsansvar för arbetsmiljöarbete när Arbetsförmedlingen har verksamhet i en kommuns lokaler (PDF) Pdf, 107 kB.

För att kunna redigera dokumentet om Överenskommelsen, behöver du ha programmet Microsoft Word installerat på din dator. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra att det är den enskilda kommunen som har ansvaret för att samordna arbetsmiljön på det gemensamma arbetsstället.

Överenskommelse om samordningsansvar för arbetsmiljöarbete (Word) Word, 96 kB.

Överenskommelse om samordningsansvar för arbetsmiljöarbete (PDF) Pdf, 775 kB.

Framtidens arbetsförmedling och kommunernas medverkan

I samband med remissyttrandet över utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken förtydligade SKR några förväntningar på framtidens arbetsförmedling.

 • Det behövs en strategi för att motverka att det saknas insatser i vissa delar av landet och att individer som står längre från arbetsmarknaden får det stöd de behöver,
 • kvalitet och likvärdighet måste säkras över hela landet utifrån arbetssökandes och arbetsgivares behov,
 • arbetsmarknadspolitiken måste bli mer aktiv och omfatta alla arbetslösa
 • kommunernas roll behöver utvecklas i arbetsmarknadspolitiken genom långsiktiga överenskommelser.

Här skulle vi vilja se möjlighet till överenskommelser om specificerade grupper arbetslösa där kommuner på frivillig basis skulle kunna sluta avtal vid sidan att de tjänster som finns i det ordinarie systemet.

Kommunal arbetsmarknadsstatistik

Närmare 100 000 personer fick 2020 stöd från kommunernas arbetsmarknadsenheter. Det visar den årliga sammanställningen av kommunernas arbetsmarknadsstatistik.

Kommunernas nettokostnad för arbetsmarknadsinsatser uppgick 2020 till 4,9 miljarder kronor. Drygt 96 300 personer deltog i olika kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2020. Siffrorna bygger på inrapporterad statistik från 248 av landets 290 kommuner.

Cirka 52 800 personer har under året skrivits ut från de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. 35 procent av avslutade ärenden har börjat arbeta eller studera. De vanligaste åtgärderna var arbetsprövning/-träning, hjälp att söka jobb, ordna praktikplatser och stöd till praktikanter och handledare på arbetsplatser.

Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2020

Inspel till Arbetsförmedlingens uppdrag att förbereda och bistå med analyser till regeringen

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att förbereda för reformeringen av myndigheten och bistå med analyser till regeringen under hand. Den 15 augusti 2019 lämnade SKR en rad inspel att beakta i utförandet av uppdraget där flera ställningstaganden tydliggörs.

SKR:s ställningstaganden och analyser (PDF) Pdf, 1 MB.

Samordningsansvar för nyanlända

SKR anser att regeringen bör snabbutreda möjligheten att flytta samordningsansvaret för nyanlända från stat till kommunen då det ofta handlar om att samordna kommunala insatser i samband med bosättning, samhällsorientering och sfi.

Skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet (PDF) Pdf, 191 kB.

Informationsansvarig

 • Åsa Karlsson
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR