Publicerad 4 mars 2022

Vilken typ av god man är aktuellt?

Ett uppehållstillstånd som massflykting ska beviljas kort efter ankomsten till Sverige och medför att barnet omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Denna grupp berörs inte i förarbetena till Lgeb.

Som situationen ser ut just nu bedömer SKR att det som troligtvis blir bäst för barnet är att förordna en god man enligt Lgeb. Den gode mannen får då ett större ansvar och befogenheter (ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter) än om en god man enligt 11 kap. 1 § FB förordnas (som får befogenheter i förmyndarens ställe).

Genom att tillämpa Lgeb framför föräldrabalken får barnets behov av ställföreträdare en avgörande betydelse, trots att lagstiftningen inte är optimal. Överförmyndaren behöver då inte utreda om det finns en förmyndare som kan utöva förmynderskapet eller är tillfälligt förhindrad vid utövandet. Ett godmanskap enligt Lgeb är därutöver väl etablerat och överförmyndarna har fungerande rutiner samt erfarenhet av dessa ärenden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.