Publicerad 22 april 2022
Frågor och svar

Vilken statlig ersättning betalas ut till kommunen för mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina?

Kommunen kan ansöka om och få utbetalt i princip samma ersättning för ensamkommande barn från Ukraina som för övriga asylsökande ensamkommande barn, enligt förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Kommunen får ingen så kallad dygnsschablon för ensamkommande barn om barnet bor med anhöriga i Migrationsverkets anläggningsboende. Bor barnet med anhöriga däremot i ett boende som kommunen ordnat och som de anhöriga har anvisats till, ska kommunen uppbära dygnsschablonen.

Statlig ersättning till kommuner, Migrationsverket

Ersättning för ordnade boenden för personer som har fått uppehållstill­stånd enligt massflyktsdirektivet, Migrationsverket

SKR har lämnat in en hemställan till regeringen angående vissa ändringar som SKR anser är nödvändiga för att kommunen ska få ersättning för de kostnader som mottagandet ger upphov till.

Hemställan gällande behov av ersättningar till kommuner och regioner för insatser till massflyktingar från Ukraina

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR