Publicerad 22 april 2022
Frågor och svar

Om barnet reser med en vuxen som inte anses ha trätt i föräldrarnas ställe, ska den personen utredas som familjehem för att barnet ska kunna bo där?

Om barnet ska bo med personen krävs det normalt att denne utretts som ett familjehem på samma sätt som andra familjehem. Under tiden familjehemmet utreds kan bedömningen i det enskilda fallet vara att det bästa för barnet är att tillfälligt bo hos personen, istället för i ett jourhem. Ett barn kan placeras tillfälligt i barnets nätverk om det bedöms vara det bästa för barnet och hemmet är lämpligt för barnet att vistas i. Det är viktigt att dokumentera bedömningen av vad som är barnets bästa i det enskilda fallet.

En tillfällig placering i barnets eller den unges nätverk är ingen reglerad placeringsform enligt SoL. Eftersom placeringen görs på initiativ av socialnämnden är det inte heller fråga om en så kallad ”privatplacering”, där placeringen sker på vårdnadshavarens initiativ. En tillfällig placering av barnet i nätverket beslutas med stöd av 4 kap. 1 § SoL i form av tillfällig vård utanför det egna hemmet. Innan beslutet fattas ska en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL göras. Beslutsunderlaget, det vill säga utredningen, kan dock i en akut situation vara mindre omfattande än vad som annars krävs.

Läs vidare om tillfällig placering i barnets nätverk:

Placering av barn och unga, handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen (PDF)

Ersättningar

SKR:s rekommendationer om ersättningar till familjehem gör ingen skillnad på familjehem som ingår i barnets nätverk och andra familjehem. Det är vilken arbetsinsats som uppdraget kräver som ligger till grund för arvodets storlek i båda fallen. När det gäller omkostnadsersättningen till familjehemmet grundar den sig på samma schablonersättning och samma princip för tilläggskostnader oavsett om hemmet ingår i barnets nätverk eller inte.

I SKR:s rekommendationer lämnas det dock utrymme för att det i vissa fall kan vara rimligt att endast betala ut omkostnadsersättning när det gäller tillfälliga placeringar i barnets nätverk och hemmet ännu inte är utrett för ett uppdrag som familjehem.

Cirkulär 21:40: Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2022

För frågor om så kallad privatplacering, se nedan under frågan ”Kan socialnämnden lämna medgivande för att barnet kan bo hos en anhörig?”

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR