Publicerad 4 juli 2022
Frågor och svar

Innebär den nya lagstiftningen om kommunens boendeansvar för massflyktingar någon förändring i mottagandet av ensamkommande barn?

Anvisning av ensamkommande barn och anvisning av massflyktingar bygger på två olika system för anvisningar. Därför kommer det att från och med 1 juli 2022 krävas en ny rutin för anvisning av ensamkommande barn som kommer tillsammans med anhöriga och där det bedöms att barnet bör bo med de anhöriga.

Ensamkommande barn ska anvisas till en kommun så snabbt som möjligt. Kommunen har 1 månad på sig att ta emot anvisade massflyktingar (vuxna och barn i familj). Detta innebär att Migrationsverket först kommer att anvisa ett ensamkommande barn till den kommun där Migrationsverkets anläggningsboende ligger. Det vill säga dit de anhöriga flyttar i väntan på att flytta till den kommun dit de har anvisats. Denna kommun blir, för det ensamkommande barnet, en slags tillfällig anvisningskommun.

Anvisning av ensamkommande barn med medsökande anhöriga, Migrationsverket

Tillfällig anvisningskommun

Den tillfälliga anvisningskommunens roll och ansvar är ny och finns inte beskriven i Socialstyrelsens handbok om ensamkommande barn. Socialstyrelsen avser att komplettera sin särskilda information om socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn från Ukraina med vägledning kring den tillfälliga anvisningskommunens roll och ansvar efter sommaren. Socialtjänsten i den tillfälliga anvisningskommunen har ansvar för barnet så länge Migrationsverkets anvisning till kommunen gäller. Vilka bedömningar av barnets behov som socialtjänsten gör kan vara beroende av hur lång vistelsetiden beräknas bli.

Migrationsverket kommer i dessa fall att informera bägge kommunerna om att anvisningarna rör ett ensamkommande barn med anhörig. Förhoppningen är att det kan innebära att den kommun som är anvisad att ta emot det de anhöriga kan erbjuda boende snabbare än efter 30 dagar. Under tiden som barnet är anvisat till den tillfälliga anvisningskommunen har den kommunen dock det fulla socialtjänstansvaret. Om socialtjänsten i den tillfälliga anvisningskommunen bedömer att det är lämpligt utifrån barnets bästa, flyttar barnet och de anhöriga till den kommun dit de anhöriga är anvisade. Det ska ske när den kommunen meddelar att de kan ta emot dem, dock senast 30 dagar efter anvisning.

När väl barnet och de anhöriga har flyttat kommer anvisningen till den tillfälliga anvisningskommunen att upphävas. Följden blir att socialtjänstansvaret upphör och övergår till den slutgiltiga anvisningskommunen.

Den tillfälliga anvisningskommunen kommer att få statlig ersättning i form av initial anvisningsschablon på 52 000 kronor för utredning, god man etc. Däremot utgår, i enlighet med gällande förordning, ingen dygnsersättning till kommunen om ett ensamkommande barn placeras tillsammans med anhöriga i Migrationsverkets anläggningsboende. Även den slutliga anvisningskommunen kommer att få schablonen på 52 000 kr samt därutöver dygnsersättning för ensamkommande barn. Det gäller även om barnet placeras ihop med anhöriga i ett boende som är ordnat av kommunen.

Socialtjänstens ansvar för barn som flytt från Ukraina, Socialstyrelsen

Socialtjänstens ansvar för ensamkommande barn som flytt från Ukraina, Socialstyrelsen (PDF)

Ensamkommande barn från Ukraina som fyller 18 år

För ensamkommande barn som är massflyktingar från Ukraina kommer kommunen att få statlig ersättning om 1 350 kronor per dygn och barn enligt 8 § asylersättningsförordningen (2017:193). Det är samma som gäller för andra asylsökande barn, under förutsättning att de placeras utanför Migrationsverkets anläggningsboenden (se 8 § andra stycket).

När ett ensamkommande barn som är massflykting fyller 18 år ska det så långt möjligt anvisas på nytt till den kommun där barnet har vistats. Utöver de 300 kronor per dygn och vuxen som kommunen erhåller för personer som anvisas av Migrationsverket får kommunen 400 kronor per dygn för ett före detta ensamkommande barn. Det gäller så länge individen bor i ett boende som kommunen har ordnat i enlighet med det nya boendeuppdraget.

Ersättning för ordnade boenden för personer som har fått uppehållstill­stånd enligt massflyktsdirektivet, Migrationsverket

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.